Школа № 142 Амур-Нижньодніпровський район
 
.

 

 

 

 

 

 

 

„Організація роботи щодо збереження та зміцнення здоров’я молоді, формування здорової, гармонійно розвиненої особистості на основі удосконалення навчально-виховного процесу”

„Щоб бути здоровим, потрібні власні зусилля, постійні і значні. Замінити їх не можна нічим.”

Академік Амосов М.М.

„Якщо людина сама стежить за своїм здоров’ям, то важко знайти лікаря, який знав би краще, що корисно для її здоров’я, ніж вона сама.”

Сократ

На сучасному етапі реформаційних перетворень в Україні здоров’я громадян є одним із складників національного розвитку. На законодавчому рівні це закріплено в Конституції України, Законами України „Про освіту”, „Про загальну середню освіту”, „Національною доктриною розвитку освіти України у ХХІ столітті”, Державними Програмами „Діти України”, „Репродуктивне здоров’я нації на 2006-2015 роки”.

У зв’язку з цим збереження та зміцнення здоров’я молоді є одним із головних завдань соціальної програми нашої держави. Для розв’язання цього завдання необхідно сформувати у школярів стійку мотивацію до здорового способу життя, впроваджувати комплекс здоров’язберігаючих заходів, спрямованих на усвідомлення ними цінності свого здоров’я.

Здоров’я дітей майже на 50% залежить від умов їхнього життя. Дитина в школі не тільки навчається, а й харчується, розважається, відпочиває, займається спортом. Тобто час, проведений у навчальному закладі, витрачається не лише на розумову активність. „Навчаємо не за рахунок здоров’я!” – таким повинен бути девіз кожного навчального закладу.

У розвитку сучасної системи освіти особливого значення набувають орієнтири на визнання цінності людини як особистості, її права на вільний розвиток своїх здібностей. Необхідною умовою самовдосконалення, продуктивної творчої діяльності людини є її здоров’я. В. М. Сухомлинський писав: „Я не боюся ще і ще раз повторити: турбота про здоров’я – це найважливіша праця вихователя. Від життєрадісності, бадьорості дітей залежить їх духовне життя, світогляд, розумовий розвиток, міцність знань, віра в свої сили”. Турбота про здоров’я неможлива без постійного зв’язку з сім’єю. Тому проблема здорового способу життя набуває першочергового значення і знаходить відгук у численних наукових дослідженнях, а також у практичній діяльності педагогів-практиків.

Пріоритетність здоров’я дітей, підлітків і молоді зумовлена стрімким погіршенням стану їхнього фізичного, психічного, розумового розвитку та працездатності. Зростання захворюваності можна пояснити не лише впливом різних негативних чинників, а й недостатньою увагою до цієї проблеми в галузі освіти.

Здоровя – це стан абсолютного фізичного, духовного й соціального благополуччя, а не тільки відсутність хвороб чи фізичних вад.

Здорова людинаце така людина, яка життєрадісно й охоче виконує свої обов’язки, покладені на неї життям, і цілком реалізує свої фізичні й розумові здібності.

Нині гостро стоїть проблема виховання нової особистості, яка мала б міцні знання та вміння, широкий культурний і політехнічний світогляд, уміла користуватися новітніми технологіями, приймала нестандартні рішення, головне – була здоровою та вела здоровий спосіб життя.

У Законі України „Про загальну середню освіту” наголошено на тому, що загальноосвітній навчальний заклад має гарантувати безпечні та не шкідливі умови навчання, режим роботи, умови для фізичного розвитку та зміцнення здоров’я, прищеплювати гігієнічні навички й принципи здорового способу життя учнів. Шляхи реалізації питань здоров’я дітей висвітлено у Національній доктрині розвитку освіти, Концепції 11-річної середньої загальноосвітньої школи, міжгалузевій програмі „Здоров’я нації”.

Проблему здоров’я без перебільшення можна назвати проблемою номер один. Здоров’я завжди було головним чинником безпеки нації. Але здоров’я школярів, наприклад, неможливо покращити тільки завдяки зусиллям медиків. Здоров’я має бути одним із результатів освіти.

Інтегрований курс „Основи здоров`я” – один із обов`язкових курсів інваріантної складової типових навчальних планів, який має забезпечити здійснення таких завдань:

– формування в учнів бережливого і дбайливого ставлення до власного здоров’я як найвищої цінності і важливої умови повної реалізації можливостей особистості громадянина України;

– створення в учнів мотиваційних установок на здоровий спосіб життя як головної умови формування, збереження і зміцнення фізичного, духовного і соціального здоров`я;

– формування в учнів усвідомлення, що людина є частиною Природи та Космосу, від екологічного стану яких залежить життя на Землі та здоров`я всього людства і кожної людини зокрема;

– ознайомлення учнів з основними принципами і методами профілактики найбільш поширених захворювань, прищеплення навичок особистої гігієни;

– профілактика шкідливих звичок та боротьба з ними, встановлення гармонійних взаємин учнів із природою, суспільством, пізнання самих себе.

Більшу частину робочого часу доби дитина проводить у школі. Тому однією із задач у процесі навчання є не тільки навчити, сформувати уміння та навички і розвинути творчій потенціал, а й максимально можливо зберегти здоров’я учнів. Цьому допомагає використання у навчально-виховному процесі здоров’язберігаючих технологій. Здоров’язберігаючі технології – ті, що створюють безпечні умови для перебування, навчання та праці в школі та ті, що вирішують завдання раціональної організації виховного процесу (з урахуванням вікових, статевих, індивідуальних особливостей та гігієнічних вимог), відповідності навчального та фізичного навантаження можливостям дитини. Мета усіх здоров’язберігаючих освітніх технологій – сформувати в учнів необхідні знання, вміння та навички здорового способу життя, навчити їх використовувати отримані знання в повсякденному житті.

На сучасному етапі основною формою організації навчальної діяльності учнів залишається урок, тому основним напрямком цієї роботи є валеологізація уроку. Сутність валеологічно проведеного уроку полягає в тому, що цей урок, який забезпечує дитині і вчителеві збереження та збільшення їх життєвих сил від початку до кінця уроку, додає і дітям, і вчителеві здоров’я.

Валеологично проведений урок повинен виховувати, стимулювати у дітей бажання жити, бути здоровими, вчити їх відчувати радість від кожного прожитого дня, показувати їм, що життя – це чудово, викликати у них позитивну самооцінку. Але в основному поняття „валеологічний урок” ототожнюють тільки з проведенням фізпауз на уроці. Тому важливо, щоб дана форма навчання стала засобом (інструментом) формування здоров’я учнів.

На уроках основ здоров’я з метою формування фізичного, соціального, психічного, духовного здоров’я дитини у цьому руслі можлива робота за кількома напрямками:

 1. Позитивна мотивація діяльності.

Наявність позитивних психологічних настанов за допомогою слова, почуттів і жестів (виконання програми „Посмішка”) стабілізує оцінку учня, створює ситуації успіху для учнів, емоційний комфорт на уроці, що є профілактичним засобом попередження психотравматизму, стресів, неврозів.

 1. Врахування індивідуальних стилів та можливостей навчання учнів.

Створення середовища для вибору способів навчальної діяльності з урахуванням типу мислення, типу сприйняття, типу темпераменту, рівня навчальних досягнень учнів та створює емоційно-комфортну атмосферу, розвиває творчі здібності, комунікативні уміння та уміння приймати рішення, формує культуру праці і спілкування, знижує агресивність.

 1. Забезпечення на уроці умов для рухової активності учнів.

Зміна позиції корпусу дитини, проведення фізкультхвилинок, валеопауз, рухових дидактичних ігор, гімнастики для очей, точечного масажу сприяє профілактиці втомлюваності мозку, зниження зору внаслідок тривалого напруження очей, підвищує ефективність пізнавальної діяльності учнів.

 1. Аромотерапія.

Терапія аромомаслами на визначеному етапі уроку відновлює бадьорий життєрадісний тонус, емоційне виснаження учнів, є профілактичним засобом попередження стресів, неврозів, депресій, підвищує працездатність учнів, ефективність їх пізнавальної діяльності.

 1. Рефлексивність уроку.

Фіксація власного ставлення до уроку на кожному його етапі за допомогою зорових сигналів, малюнків, схем, усної відповіді, формує свідомість, самосвідомість, критичне мислення учнів, що до знань або інформації, отриманій на уроці, готовності використовувати її в житті за межами уроку і школи.

Таким чином, валеологічно проведений урок допомагає постійно підтримувати високий рівень працездатності, швидко відновлювати цей рівень за рахунок внутрішніх резервів організму, зберігати внутрішній спокій або емоційну стійкість, а також відновлювати душевну рівновагу після стресових ситуацій.

Учень не тільки під час уроку вчиться бути здоровим та гармонійно розвиненим, але і під час перерви збільшує рухову активність, емоційне переключення, дотримується правил особистої гігієни, правил харчування. Підлітки також вчаться організовувати свій вільний час так, щоб встигнути виконати всі свої бажання, почати урок вчасно.

Стан оптимальної працездатності як для дорослої людини, так і для школяра нерозривно пов’язаний з гарним самопочуттям, з найкращим функціонуванням усіх систем організму. Здорова дитина із задоволенням і радістю включається в усі види діяльності: інтелектуально-пізнавальну, трудову, громадську, спортивну й ігрову. Вона життєрадісна, оптимістична, відкрита в спілкуванні з однолітками і педагогами. А це запорука успішного розвитку всіх сфер особистості, усіх її задатків і цінностей. Тому наш педагогічний колектив вважає цей напрямок одним з найголовніших.

У нашій школі створені умови для нормального всебічного розвитку дітей. Ми добре розуміємо, що середовище, в якому перебуває дитина, виховує її найефективніше. Саме тому дотримання всіх санітарно-гігієнічних вимог до організації навчання і виховання учнів, створення здорової психологічної атмосфери в класних колективах і загалом у всьому шкільному колективі є основним методом виховання здорового способу життя. Приміщення навчального закладу має ошатний вигляд: у коридорах та кабінетах багато живих квітів; кольорова гама стін та меблів гармонійно поєднані. Меблі в класах знаходяться в доброму стані відповідно до санітарно-гігієнічних норм, в необхідній кількості; створені умови для миття рук: є проточна вода в умивальниках, навчальні кімнати забезпечені лампами денного освітлення

У школі наявне протипожежне обладнання: вогнегасники, обладнано пожежний щит, наявний план евакуації учнів та працівників школи з приміщення на випадок пожежі.

Всі ці умови забезпечують охорону життя і здоров’я дітей, позитивно впливають на стан молодого організму.

На уроках і в позаурочний час вчителі школи проводять роботу по вихованню у дітей гігієнічних навичок.

Виховна робота спрямована на формування в учнів загальнолюдських, національних, духовних цінностей в умовах особистісно-зорієнтованої навчально-виховної системи, забезпечення різнобічного розвитку особистості. При цьому вирішуються завдання професійної адаптації учнів, розвитку індивідуальної творчої особистості, формування патріотичних почуттів, утвердження національної гідності; виховання та розвитку потреб у здоровому способі життя, збереження і зміцнення фізичного і психічного здоров’я учнів, поєднання індивідуального і колективного виховання, забезпечення системи правової освіти. І ця робота не може організовуватися без участі класного керівника, а перед ним стоять такі завдання:

1. Створення мотивації і відповідних умов для реалізації програми виховання здорової людини в співдружності з учнями, їх батьками та фахівцями фізичної культури. Створення здорового психологічного клімату в класі, сприяння його підтримці.

2. Здійснення інформаційно-просвітницької роботи в рамках проблем, що стосуються здоров’я та розвитку культури здорового способу життя, з учнями, їх батьками, педагогами.

3. Сприяння підтримці фізичних, психічних сил учнів різними засобами:

 • спільними прогулянками, походами, екскурсіями;
 • проведенням вечорів відпочинку;
 • освоєнням активних форм взаємодії: диспутів, фестивалів, ігор, конкурсів, вікторин, свят, спортивних змагань.

4. Залучення учнів у гуртки та секції.

5. Виховування в учнів відповідального ставлення до свого здоров’я.

6. Захист прав учнів, їх честі та людської гідністі.

7. Надання першої медичної допомоги.

Так, в нашому класному колективі ми схвалили програму самовиховання. Я, як класний керівник, вважаю, що хоч би над учнями було постійно сто вчителів, вони не змогли б змусити дітей чинити так, а не інакше, якщо вони самі не поставили б перед собою якусь мету. Всім зрозуміло: все, що робиться для здоров’я, для привабливості, не може бути небажаним чи неприємним. Тільки декому іноді не вистачає сили волі, дехто просто лінується виконувати всі приписи і норми культурного життя. Я запропонувала учням навчитися вимагати самим від себе, виховувати себе такими, щоб самі собі подобались. Адже лише частка того, що ми називаємо красою, дається природою, решта залежить від самої людини.

Я виходила з бажання, щоб учні були завжди здоровими і красивими не тільки тілом, а й душею. Тому ми разом створили та затвердили таку программу  самовиховання.

1. Усім слідкувати за своїм зовнішнім виглядом, тримати в чистоті одяг, взуття, дотримуватись правила: „Не глянувши в дзеркало, не виходь на люди”.

2. Щоранку вмиватись прохолодною водою, обливатись (або обтиратись вологим рушником) до пояса, систематично змінювати нижню білизну.

3. Доглядати за своїм волоссям, хай воно завжди буде чисте, розчесане, блискуче, з приємним запахом.

4. Час від часу перевіряти, чи не заразились ви педикульозом.

5. Щоденно вранці і перед сном чистити зуби, перевіряти їх стан у стоматолога, щоб вчасно запобігати хворобі.

6. Завжди мати при собі чисту, старанно випрасувану носову хустинку, ні в якому разі не витирати ніс рукою чи рукавом.

7. Старанно обрізати і чистити нігті.

8. Сирі фрукти і овочі їсти, тільки старанно вимивши у проточній воді. Беручи до школи фрукти, не класти їх у портфель безпосередньо між книжками і зошитами, а у спеціальний пакет.

9. Перед тим, як сісти до столу, не забувати помити руки з милом, витерти чистим рушником, користуватись тільки чистим посудом.

10. Погравшись зі своїми улюбленими домашніми тваринками, обов’язково мити руки.

11. Провітрювати свою кімнату, щодня протирати чистою вологою ганчіркою меблі, підвіконня, підлогу. Черговим учням робити це в класі. Не витирати дошку сухою ганчіркою. Не гратись у класі в рухливі ігри.

Педагоги школи дбають про безпеку життєдіяльності вихованців. Щомісяця, а в разі необхідності й частіше, учні інструктуються з правил протипожежної безпеки, безпеки дорожнього руху, безпечного харчування та вживання ліків. Класними керівниками, вчителями основ здоров’я, біології, хімії постійно проводиться з учнями роз’яснювальна робота про шкідливість паління, вживання алкоголю і наркотиків, з профілактики венеричних захворювань, про наслідки штучного переривання вагітності, здійснюється статеве виховання учнів, учні отримують важливу інформацію під час написання навчальних диктантів. Впроваджуються здоров’язберігаючі технології, під час уроків проводяться фізкультхвилинки. У шкільній бібліотеці організовуються книжкові виставки з пропаганди здорового способу життя.

Класними керівниками проводяться виховні заходи, спрямовані на розвиток життєвих цінностей, найкращих моральних якостей, вмінь та навичок долати стресові ситуації.

В роботі навчального закладу можна виділити таку систему навчально -виховних заходів:

 •  Анкетування, діагностування, інтерв’ювання, опитування всіх учасників освітнього процесу.
 • Вікторини: „Злі шкідливі звички”, „Правила гігієни”, „Ці брудні руки”.
 • Бесіди по збереженню і зміцненню здоров’я школярів.
 • Бесіди з профілактики шкідливих звичок.
 • Бесіди з профілактики попередження неврозів, стресів і психічних розладів.
 • Диспути: „Твій здоровий спосіб життя”, „Здоров’я і трудова активність”.
 • Дебати про здоровий спосіб життя.
 • Круглі столи з проблем формування здорового способу життя з усіма учасниками освітнього процесу.
 • Лекції, бесіди, уроки про правильне харчування.
 • Шкільні радіопередачі про здоровий спосіб життя.
 • Бесіди про користь загартовування, плавання.
 • Практичні заняття з надання першої медичної допомоги.
 • Випуск агітаційних стіннівок, листівок, буклетів з розвитку здорового способу життя.
 • Випуск інформаційного листа про спортивні досягнення та події.
 • Акції різного рівня: „Паління і наркотиків немає”, „Я обираю життя”, „Пізнай себе”.
 • Організація зустрічей з лікарями-спеціалістами та фахівцями інших відомств.
 • Агітаційна робота по залученню до занять фізичною культурою і спортом.

В школі працюють різні служби, одна із яких – служба зміцнення здоров’я. В рамках роботи цієї служби протягом року було проведено диспути: „Доброму завжди добре”, „Добро і зло в нашому житті”, круглий стіл „Міжособистісні стосунки – безцінне позитивне ставлення людини і самоствердження у спілкуванні з нею”. Під час зустрічей учасники служби вчаться працювати в групах, обмінюватися думками та толерантно ставитися до них, працювати з додатковою літературою, створювати спільні проекти, презентації. Під час спільної праці всі відчувають підтримку один одного, панує доброзичлива атмосфера.

На користь пропаганди здорового способу життя в школі реалізується проект „Школа проти СНІДу”.

Зміст навчання має превентивний характер, орієнтований на розвиток дітей, виховання соціальноспрямованої, відповідальної поведінки.

Основним методом групової роботи з учнями, ефективною формою педагогічного впливу є тренінг, який забезпечує активну участь та взаємодію учасників між собою і вчителем. Педагогами-тренерами створені власні методичні розробки тренінгів: „Ризикована поведінка”, „Боротися з вірусом, а не з людьми”, „ВІЛ: засоби захисту”, „Міфи і правда про ВІЛ/СНІД”, „Я обираю здоров’я” та інші. Тренінги використовуються як під час урочної, так і під час позаурочної роботи з підлітками, що дає можливість допомогти учням усвідомити самоцінність власного здоров’я, переваги ведення здорового способу життя, підвищити мотивацію до обрання відповідальної, безпечної поведінки у повсякденні, підвищити самооцінку і самоповагу, набути необхідних навичок психологічного захисту в ситуаціях ризику.

Проблеми здорового способу життя, профілактики ВІЛ/СНІДу належать до таких, яким приділяється значна увага в системі виховної діяльності закладу.

Серед активних та дієвих форм роботи в рамках впровадження проекту є:

 • години спілкування: „СНІД та ІПСШ – небезпечні хвороби ХХІ століття”, „Правовий статус ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД дітей”, „Життєві навички безпечної поведінки”, „Безпечне материнство та відповідальне батьківство”, „Юридичні та моральні аспекти ВІЛ/СНІДу”;
 • диспути: „СНІД – лихо чи провина людства?”, „Чи можуть бути повноцінними членами суспільства ВІЛ-інфіковані люди?”, „Чи можна уберегтися від ВІЛ?”;
 • виставки малюнків, плакатів: „Скажемо СНІДу – ні!”, „Захистимо права ВІЛ-інфікованих дітей України”, „ВІЛ/СНІД очима підлітків”;
 • конкурси творів публіцистичного жанру: „Спілкуємось та діємо”, „Зроби вибір на користь здоров’я”, „Вони досягли успіху, але загинули від СНІДу”;
 • захист учнівських мультимедійних проектів: „Формування толерантного ставлення до ВІЛ-інфікованих та СНІД-хворих людей”, „Шляхи подолання епідемії ВІЛ/СНІД в Україні”, „Біологічні аспекти ВІЛ/СНІДу”, „Законодавство України про ВІЛ/СНІД”, „Глобальна криза – глобальні дії”, „Здоровий спосіб життя – гарантія від зараження ВІЛ”;
 • висвітлення участі у проекті „Школа проти СНІДу” на шкільному сайті та настінній шкільній пресі, міських ЗМІ;
 • виставки, розповсюдження буклетів та флаєрів з профілактики ВІЛ/СНІДу;
 • проведення акцій: „Послання ВІЛ-інфікованим”, „16 днів проти гендерного насильства”, „Я знаю, ти знаєш, він не знає”, „Молодь проти наркотиків”, „Зупинимо ВІЛ/СНІД разом”.

Важливе місце в системі виховних заходів займає День порозуміння з ВІЛ-інфікованими людьми. Він планується таким чином, щоб залучити до участі в ньому учнів різних вікових категорій, вчителів, батьків, а також лікарів, представників громадських організацій. Форми роботи різноманітні та інтерактивні: акції, диспути, конкурси, зустрічі з лікарями-фахівцями, робота консультпункту, захист проектів, тренінги, мультимедійні вікторини та інформаційні практикуми, виступи агітбригади, батьківський всеобуч. Протягом дня учасникам заходів вручаються червоні стрічки-символи порозуміння з ВІЛ-інфікованими людьми.

На розвиток дитини помітно впливає зацікавленість батьків шкільним життям. Виховання дітей у сім’ї є першоосновою розвитку дитини як особистості. Духовний вплив батьківського дому на формування особистості створюється завдяки щирій материнській ласці, любові батька, домашньому теплу, піклуванню, затишку і захисту, родинній злагоді.

В. Сухомлинський вважав, що „сім’я – джерело, водами якого живиться повноводна річка нашої держави”.

Батьки і вчителі повинні стати партнерами, активними співучасниками творчого процесу виховання учнів. Тому всі зусилля батьків та педагогічного колективу необхідно спрямувати на створення умов, які б сприяли збереженню та зміцненню здоров’я молоді.

 

 

 

 

 

Література:

1. Сухомлинський В.О.Серце віддаю дітям. -Т.3.

2. Антропова М. В. Основи гігієни учнів . - М.: Просвещение , 1971.

3. Антропова М. В. Режим дня , працездатність і стан здоров'я школярів . - М.: Просвещение , 1974.

4. Бардін К. В. Як навчити дітей вчитися. - М.: Просвещение . 1987.

5. Вайнбаум Я. С. Дозування фізичних навантажень школярів . - М.:

Просвещение , 1991.

6. Зайцев Г. К. Шкільна валеологія : наукове обгрунтування та програмне забезпечення . - СП6 ., 1997.

7. Шевчук О. А. Валеологія. Розробки уроків для 5-7 класів. Метод. посіб. для вчителів та учнів. – Рівне.: Ліста, 2001.

8. Вибирай сам: бути здоровим чи курити… Фонд „Здоров’я для всіх” - К., 2002.

9. Козик Н. І. Заняття в „Школі здоров’я” / / Початкова школа. № 8 - 2006 .

10. Щемелева О. Ю. Організація навчально - виховного процесу в режимі охорони вищої нервової діяльності / / Початкова школа. № 2 , 2007.

11. Олена Шевчук. Основи здоров’я. – К.: Видавництво "шкільний світ", 2007.

 

Подобається