Школа № 142 Амур-Нижньодніпровський район
 
.

 

 

 

 

 

 

 

РОЗВИТОК КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ УЧНІВ НА УРОКАХ ЧИТАННЯ.

Однією з головних вимог суспільства є виховання творчої особистості, здатної самостійно, нестандартно мислити, знаходити нетрадиційні, оригінальні шляхи вирішення будь-яких проблем, швидко орієнтуватися в нових ситуаціях завдяки сформованому критичному мисленню.

Чинні програми з читання для чотирирічної школи спрямовані на те, щоб учні вміли формулювати власні оцінні суджені, виявляти авторську позицію щодо зображеного поняттями, враховувати різні думки, міркування однокласників, співвідносити їх, доповнювати власними; одстоювати свою позицію, дотримуватись норм культури спілкування тощо. У зв’язку з цим актуальності набуває проблема формування критичного мислення молодших школярів.

Над проблемою розвитку критичного мислення працювало багато науковців. Великий вплив мали положення Л.С.Виготського про зону найближчого розвитку; ідеї розвивального навчання Д.Б.Ельконіна та В.В.Давидова; ідеї Ш.А.Амонашвілі та В.О.Сухомлинського про розвиток пізнавальної діяльності, можливості заперечувати педагогу, аргументувати, відстоювати власні думки; окремі аспекти формування критичного мислення в учнів розглядались в роботах С.І.Векслера, А.С.Байрамова, А.І.Липкіної, Л.А.Рибак, В.М.Сінельнікова. Науковці ставили питання про розвиток вміння самостійно осмислювати навчальний матеріал, виконувати нестандартні завдання, робити висновки, помічати як власні помилки, так і помилки своїх ровесників.

Аналіз наукової літератури дозволяє стверджувати, що під критичним мисленням науковці розуміють якість мислення, що набувається у процесі роботи з інформацією. Національна Рада з розвитку критичного мислення пропонує розглядати критичне мислення як організований за допомогою спеціальних методичних прийомів процес,  спрямований на активну діяльність учнів щодо осмислення, застосування, аналізу, узагальнення, оцінки інформації, отриманої або створюваної шляхом спостереження, досвіду, рефлексії, міркувань або комунікації як керівництво до дії або формування переконання.

 Не можна виділити чіткий алгоритм дій учителя з формування критичного мислення в учнів. Але можна визначити певні умови, створення яких здатне спонукати і стимулювати учнів до критичного мислення. Головними з них є такі:

Умови, які спонукають учнів до критичного мислення.

 

Час

Учні повинні мати достатньо часу для збору інформації за даною проблемою, її обробки, вибору оптимального рішення. 

Активна позиція.

Учитель повинен створити середовище, вільне від жартів, глузувань. Учні повинні займати активну позицію у навчанні, отримувати справжнє задоволення від здобування знань..

Віра в сили учнів.

Учні повинні знати, що їм можна висловлювати будь-які думки, мислити поза шаблоном.

Очікування ідей.

Учні повинні усвідомлювати, що від них очікується висловлення своїх думок та ідей у будь-якій формі.

Спілкування.

Учні повинні мати можливість для обміну думками. Внаслідок цього вони можуть бачити свою значущість і свій внесок у розв’язання проблеми.

Цінування думок інших.

Учні повинні вміти слухати і цінувати думки інших. При цьому вони мають усвідомлювати, що для знаходження оптимального розв’язання проблеми дуже важливо вислухати всі думки зацікавлених людей.

 

Для формування критичного мислення можливо використовувати  такі завдання, які розроблені на основі стратегій розвитку критичного мислення :

І.Вправи на стимулювання роздумів про зв’язки між окремими поняттями (Стратегія «Гронування»)

« Гронування »  - стратегія навчання,яка закликає учнів вільно і відкрито висловлювати свої думки, здійснювати зв’язок між окремими поняттями.

ІІ. Вправи на перевірку знання учнями художнього твору.

( Стратегія «Порушена послідовність»)

ІІІ. Вправи на залучення до активного дослідження матеріалу, пошуків або конструювання знання у процесі роботи з матеріалом.

(Стратегія «Кероване читання або читання з передбаченням»)

     Пропонували передбачення:

      - за прислів’ями;

           - за загадками;

           - за малюнками;

           - за ключовими словами;

- за назвою твору.

ІV. Вправи на розвиток активного навчання.

(Стратегія «Знаємо –  Хочемо дізнатися – Дізналися»)

V. Вправи, що синтезують інформацію, яку отримали під час вивчення нового матеріалу.(Стратегія «Сенкан», «Асоціативний кущ»,

 « Кубування»)

Використання вчителем стратегій критичного мислення  забезпечує позитивні зміни в учнів: підвищується інтерес до навчання, розвивається пошукова спрямованість мислення, зникає боязнь зробити помилку, виникає прагнення краще  зрозуміти інформацію, підвищується відповідальність за власне навчання, з'являється прагнення самостійно здобувати знання, формується вміння працювати в парі та в групі.

Використовуючи описані стратегії на уроці читання, можна забезпечити умови для повноцінного розвитку особистості, формування в неї творчого критичного мислення.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ     

1.     Бєлкіна-Ковальчук О. В. Критичне мислення учнів початкових класів /Олена Вікторівна Бєлкіна-Ковальчук // Практична психологія та соціальна робота. – 2005. – № 4. – С.37-42.

2.     Блум Б. Таксономія освітніх цілей: [ посіб. ] / Бенжамін Блум. - К.: Видавництво «Кондор», 2009. - 156с.

3.     Вукіна Н. В. Критичне мислення: як цього навчити: [наук.-метод. посіб. ] / Вукіна Н. В. Дементієвська Н.П., Сизенко І. М. - Харків, 2007.- 108 с.

4.     Державний стандарт початкової загальної освіти // Початкова школа. – 2010. - № 5. – С.1-27. 5.     Загашена І.О. Критичне мислення: технологія розвитку: [метод. посіб. ] / С.І. Заїр-Бек , І.О. Загашена - СПб: Видавництво «Альянс« Дельта », 2003. - 284с.

 

Подобається