Школа № 142 Амур-Нижньодніпровський район
 
.

 

 

 

 

 

 

 

Вдосконалення форм і методів викладання біології шляхом реалізації новітніх технологій, враховуючи особливості учнів.

Нові реалії життя в Україні обумовлюють зміни у філософії освіти, визначають її мету, завдання, методи діяльності.

Одним з напрямків модернізації системи навчання є удосконалення методів і форм навчання. Всім відомо, що освіта має бути орієнтована на забезпечення самовизначення особистості, створення умов для самореалізації. В цьому зв’язку в навчальній діяльності повинні використовуватись такі методи навчання, які будуть сприяти самореалізації тих, хто навчається. Це можливо при таких умовах: наявність групової роботи, взаємодія тих, хто вчиться між собою, з вчителем, з навчальною інформацією.

  Цим умовам відповідає використання інтерактивних методів навчання, які представляють собою систему правил організації продуктивної взаємодії, які представляють собою систему правил організації продуктивної взаємодії між собою тих, хто навчається, при якій відбувається засвоєння нового досвіду, отримання нових знань і надається можливість для самореалізації особистості.

  Значення інформації в сучасному суспільстві постає на перший план, тому учні повинні опанувати інформаційні технології, уміння одержувати, а також критично осмислювати та використовувати різноманітну інформацію.

Універсальні методи інтерактивного навчання.

  "Мозковий штурм" спонукає учнiв проявити творчiсть та уяву, розвиває вмiння швидко аналiзувати ситуацiю. Опираючись на життєвий досвід та знання  учнів за короткий термін (до 3 хв.) вдається зібрати велику кількість ідей (записуються на дошцi). В кінці вправи зібрані ідеї систематизують, аналiзують, обговорюють та видiляють абсурдні, хибнi й ті, що допоможуть розв'язати проблему. Пропозиції щодо вирішення проблеми зберiгаються протягом уроку і використовуються як опорний конспект під час узагальнення і систематизації вивченого матеріалу. Перед виконанням завдання учнiв ознайомлюють з правилами мозкового штурму:

 1. Висловлюйте все, що спадає на думку.

 2. Не обговорюйте i не критикуйте висловлювання інших.

 3. Можна повторювати ідеї запропоновані будь-ким іншим.

4. Розширення вже озвученої iдеї заохочується.

  Пiд час вивчення теми "Постава та профілактика її порушень" (Бiологiя людини, 9-й клас) ставимо проблему: що є причиною викривлення хребта чи порушення ходи у деяких людей. Дiти пропонують свої варіанти розв'язання: "важкi сумки на плечах", "м'яке ліжко", "низькі парти", "неповноцінне харчування", "скривлена поза пiд час виконання письмових вправ", "переповнений автобус", "важка фiзична робота", "високi підбори", "вузьке взуття "…

  При вивченні теми "Порушення зору. Гігієна зору (Біологія людини, 9-й клас) розглядаємо таке питання: багато людей мають проблеми iз зором. Які причини порушень ви можете назвати? Учнi пропонують такі відповіді: "читання в лiжку", "якщо батьки мають поганий зiр, то й у дiтей він також поганий ', "читання у транспорті", "нерацiональне харчування ", "погане освітлення робочого мiсця", "дрiбний шрифт", "перегляд телепередач близько від екрана", "через велику кiлькiсть творів, що задають додому", "мала відстань від очей до книжки".

  Технологія "Мікрофон" є різновидом загальногрупового обговорення певної проблеми, яка дає можливість кожному сказати щось швидко, по черзі, відповідаючи на запитання або висловлюючи свою думку. Перед класом ставиться запитання, а учням пропонується олівець (або інший предмет), що імітує мiкрофон, який вони передають один одному, по черзі говорячи слово. Говорити може тiльки той, хто тримає олівець. Якщо учень не має що сказати він передає слово однокласнику. Важливо не обговорювати i не критикувати чужі вiдповiдi. Пiсля завершення вчитель або учень, який добре володіє цією темою, підбиває пiдсумки. Так пiд час вивчення теми "Будова клітин прокарiотiв" (Загальна бiологiя, 10-й клас), можна запропонувати запитання: - які складові містять рослинні i твариннi клiтини? (Для виконання цього завдання потрібно тільки перерахувати компоненти клітин: ендоплазматична сітка, комплекс Гольджі, пластиди тощо.) Під час вивчення теми "Поняття про середовища існування, шляхи пристосування до нього органiзмiв" (Загальна бiологiя, 11-й клас). Для визначення рiвня компетентностi учням пропонується використовуючи знання, здобуті у попереднiх класах, назвати одне iз середовищ iснування та вказати, як певний органiзм адаптувався до нього (водне - риби мають тiло, вкрите слизом; наземно повiтряне - птахи та ссавці мають легенi... ).

  Методика  "Рішення ситуаційних задач" навчає учнiв ставити запитання, вiдрiзняти факти від думок. виділяти важливi та другоряднi обставини, аналізувати та приймати рішення.

  Наприклад, пiд час вивчення теми "Спадковiсть i мінливість організмів" (Загальна бiологiя, 11-й клас) пропонується розв'язати таку проблему: до медико-генетичної лабораторiї звернулися працівники суду за консультацією. Розглядається справа про стягнення аліментів і необхідно встановити батъківство громадянина Х. Проведено необхiднi дослідження встановлено, що у матері І група крові, у дитини - II, У громадянина Х - IІІ. Ви як експерт, виступаєте в судi i пояснюєте, чи може бути цей чоловік батьком дитини.

  Виконуючи практичну роботу "Перша долiкарська допомога при травмах" (Бiологiя людини, 9-й клас), учням необхiдно вирішити таке завдання: під час ожеледицi автобус iз пасажирами потрапив в аварiю. Кiлька пасажирів постраждало, а водій сильно вдарився грудьми об кермо. Оглядаючи його помітили, що йому важко дихати і при кожному дихальному русі він відчуває різкий біль. Хлопець, який у момент аварії впав з крiсла на підлогу автобуса, скаржиться на бiль у нозi. Пiд час огляду потерпiлого встановлено, що стегно набрякло i змiнило свою форму.

  Технологiя "Мозаїка" використовується для створення на уроці ситуації, яка дає змогу учням працювати разом для засвоєння великої кiлькостi iнформації за короткий проміжок часу.

Для виконання такої вправи учні поділяються на експертні групи, які отримують завдання для експертизи. Працюючи з додатковою літературою чи iншими джерелами інформацї, члени групи складають блок-схем з експертної оцінки. Пiсля завершення роботи утворюються консультацiйнi групи, до яких входять по кілька учнiв з кожної експертної групи. Дiти обмiнюються результатами експертиз, аналiзують матеріал у цiлому, занотовують необхідну iнформацiю, а пiсля завершения роботи повертаються до своїх експертних груп, де остаточно узагальнюють весь матеріал. Пiд час вивчення теми "Життя в палеозойську еру" (Загальна бiологія, 11-й клас) учнi знайомляться з удосконаленням будови та процесами життєдіяльності організмів, що існували накінець палеозою. На цьому уроці перед учнями стоїть завдання - виявити ускладнення в будовi та процесах життєдiяльностi органiзмiв, що дали змогу органiзмам завоювати суходiл та деякий час панувати на ньому. Клас об'єднується у 4 експертнi групи. Перша виявляє вдосконалення, що виникли у вищих спорових та голонасiнних; друга - у комах; третя - земноводних; четверта - у плазунів. План експертної оцiнки: особливості еволюції; представники; подальша доля організмів.

Приклад звiту експертної групи. Удосконалення будови та процесів життєдіяльності виших спорових рослин та голонасінних: а) наявність кореня, пагона (девон) забезпечили швидке поширення по суходолу; б) утворення насiння звiльнило процес розмноження від обов'язкової наявності води; в) насiння мало поживні речовини, оболонку, що захищала від несприятливих умов. Дерев'янистi вищі спорові рослини вимерли на початку пермського періоду, а деякі хвойнi та гінкгові дали початок сучасним голонасінним рослинам.

   Суть технології "Діалог"  полягає у спiльному пошуку групами узгодженого рішення. Це знаходить своє вiдображення у кiнцевому тексті, переліку ознак, схемі тощо. Клас об’єднується у 5-6 робочих груп i групу експертiв з сильних учнів. Робочi групи отримують 5 – 10 хвилин для виконання завдання. Група експертів складає свiй варіант виконання завдання, стежить за работою груп і контролює час. По завершеннi роботи представники від кожної робочої групи на дошці або на аркушi паперу роблять пiдсумковий запис. Потiм, по черзі надається слово одному доповідачеві вiд кожної групи. Експерти фiксують спiльнi погляди, а на завершеннi пропонують узагальнену вiдповiдь на завдання. Групи обговорюють i доповнюють її. До зошитiв занотовують остаточний варіант.     Вивчаючи тему "Взаємозв'язки організмів в екосистемах (Загальна бiологiя, 11- й клас) для осмислення об'єктних зв'язкiв i взаємозалежності у вивченому матеріалі учням пропонується виконати завдання.

l-ша група. Відомо, що джмелi запилюють конюшину. Вони живугь у нірках пiд землею. Який зв'язок існує мiж конюшиною, джмелями та мишами?

2-га група. Вiдомо, що восьминоги живляться раками-самітникаии. Досить часто на черепашках, де оселилися раки, живуть актинії. Який взаємозв'язок існує мiж цими організмами?

3-тя група. Взимку мишi та зайці об'їдаютъ кору мололодих плодових дерев. Якi взаємозв'язки властивi цим органiзмам?

4-та група. Kapaci є травоїдними тваринами, щуки - хижаками. Який iснує взаємозв'язок між водорослями, карасями та щукою?

5-та група. Коти полюють на пацюкiв, якi можуть розносиги збудника чуми. Які взаємозв’язки виникають мiж людиною та зазначеними тваринами?

6-та група. Велика бiла чапля живиться рибою та водними безхребетними. Якi взаємозв’язки виникають мiж корюшкою (риба), чаплею та безхребетними? 

Для успішної активного життя в суспільстві в епоху інформаційних і комунікаційних технологій майбутньому поколінню необхідні навички критичного мислення, конструктивний підхід до вирішення завдань, вміння залучати необхідну інформацію для досягнення конкретних цілей. Ці навички можна застосовувати в різних сферах діяльності, а їх виробленню та формуванню  сприяє використання на уроках і в позаурочній діяльності  проективних та дискусивних методик, серед яких найбільш ефективними є: методика "За-проти", інтелектуальна гра "Дебати", метод проектів.

  При вивченні теми  "Поява людини, її роль у бiосферi" (Загальна бiологiя, 11-й клас) можна використати  використати дискусію «За-Проти».

Учнi з питанням еволюції людини ознайомилися пiд час вивчення курсу "Бiологiя людини" (9-й клас). Перед класом ставиться дискусiйна проблема: людина виникла від людиноподiбних мавп в антропогенний перiод iсторї 3емлi. Ti хто дає стверджувальну вiдповiдь, переходить до столу з табличкою «За», а ті хто заперечують - до столу з табличкою "Проти". Учитель по черзі переходить вiд одної групи учнiв до іншої i пропонує їм вiдстояти свою думку методом "Прес" або "Мікрофон". Захисники запропонованої гіпотези в своїх виступах повинні навести такі аргументи: - викопнi рештки примітивних істот з родини людей (Гомiнiди) знайдено в Схiднiй Африцi, їхнiй вік - 4-5 млн. років; - викопні відбитки стоп австралопітеків віком 3,8 млн. років доводять, що на той час ходiння на двох ногах звільнило руки предка людини; - сучасна людина, або кроманьйонець, широко представлений викопними залишками, знайденими у таких віддалених одне від одного мiсцях, як острів Борнео та Європа; - найбiлъш вiдомi кісткові залишки ранніх європейців сучасних типів знайденi у гроті Кроманьйон. Вони були вищi на зрiст мали більш пропорційну статуру, нiж неандертальці. Для них характерні вужча ніж у неандертальців, високо та прямо посаджена голова з невиступаючою уперед лицевою частиною, великi лобовi долі мозку (об'єм 1400 см). слабко вираженi надбрiвнi дуги, добре розвинений пiдборiдний виступ, - кроманьйонцi, як і їхні попередники, жили у печерах. Можливiстю жити i працювати в умовах льодовикового періоду вони завдячували новим видам одягу. Кiстянi голки i зображення одягнутих у хутро людей свідчать про те, що вони носили тісні штани, якi зберігали тепло, взуття й рукавицi з добре прошитими швами.

  Учні, що заперечували цю гiпотезу, оперували такими фактами як: теологічні догми щодо походження людини, які висвітлюються в різних світових релігіях; теорія щодо космічного походження людини; гіпотеза Яна Лiндсберга про походження людини від вторинноводних приматів; гіпотеза Джеймса Уейнскi, який стверджує, що всі народи світу походять вiд однієї маленької групи доiсторичних африканців, пов'язаних мiж собою кровними узами.

Переваги технології "Дебати" в порівнянні з іншими полягають в:

• формуванні критичного мислення учнів

• диференціації змісту навчального матеріалу

• забезпеченні індивідуалізації навчальної діяльності

• різноманітності форм і методів навчання

• формуванні функціональної компетентності учнів

Дебати - це ефективний засіб навчання, нова педагогічна технологія, що зумовлює застосування методики дебатів на уроках природничого циклу (біологія, географія, природознавство і т.д.)  Хід уроку-дебатів можна побачити на прикладі вивченні теми "Віруси-живі істоти".

Розвиток і вдосконалення біології та всіх її численних галузей на сучасному етапі, підвищення ступеня складності біологічних знань  ставлять для зацікавленого у своїй роботі вчителя численні проблеми. Під час переходу до інтерактивних форм навчання в біології змінюється насамперед ставлення дітей до предмета, приводиться в дію основний закон засвоєння знань: сприйняття – осмислення – запам’ятовування  - практичне застосування. Ефективність засвоєння знань залежить від активності учасників процесу навчання. Цей принцип найкраще спрацьовує при введенні інтерактивних форм навчання на уроках біології. Адже коли учень не просто прослуховує матеріал, а й сам активно працює – намагається знайти логічне пояснення того чи іншого явища і пояснити своєму товаришу свою точку зору  - ось це і є найголовніша мета інтерактивного навчання.          Набагато важливіше навчити учнів мислити, аналізувати, робити висновки, ніж просто розповісти їм новий матеріал.

  Інтерактивне  навчання – це навчання, занурене у спілкування між учасниками навчально-виховного процесу, в основі якого лежать  принципи  особистісно-орієнтованого навчання, безпосередньої участі кожного як шукача шляхів і засобів розв’язання проблем. Інтерактивні технології потребують застосування учнями складних умінь і навичок: дискутувати, висловлювати свою позицію, працювати в групі тощо. В інтерактивному навчанні найчастіше використовуються методи презентації, демонстрації, зворотного зв’язку, обговорення в малих групах, планування подальших дій.

 Найважливіша особливість інтерактивного навчання в тому, що процес навчання відбувається в груповій спільній діяльності. Група по відношенню до кожного її члена є мікрокосмосом (суспільством у мініатюрі), який відбиває весь зовнішній світ. 

  В результаті аналізу інтерактивних методів  ми дійшли до висновку,  що необхідно якомога частіше використовувати різні інтерактивні вправи як під час вивчення нового матеріалу, так і при його закріпленні чи повторенні.

  Окремі теми курсу біології дають можливість провести урок у формі циклу інтерактивних вправ. Іноді на окремих етапах уроку використовуються різні інтерактивні вправи. Найбільш цікавими та використовуваними є наступні: мозковий штурм,  дискусія,  криголам, метод прес, капелюх скарг і пропозицій, капелюшна дискусія «за» і «проти»,  акваріум, аукціон ідей, активізуюча вікторина, точка опори, метод спроб і помилок,  експрес-тест, робота в парах або групах, знайди помилку, хрестики-нулики. Ось деякі з них.

  Відтак можна вважати, що основним із ефективних шляхів формування творчої особистості у школі є використання інтерактивних форм і методів, які дають змогу створити умови для тісної міжособистісної взаємодії, атмосфери співпраці. Саме за таких умов можливе виховання особистості, підготовленої до майбутнього, у якому необхідно розв’язувати проблеми та приймати конкретні рішення.

Подобається