Школа № 142 Амур-Нижньодніпровський район
 
.

 

 

 

 

 

 

 

Впровадження інноваційних технологій при вивченні фізики

 

Одним з пріоритетів розвитку освіти є впровадження сучасних технологій, які розширюють можливості учнів щодо якісного формування системи знань, умінь і навичок, їх застосування у практичній діяльності, сприяють розвитку інтелектуальних здібностей до самонавчання, створюють сприятливі умови для навчальної діяльності учнів.

Навчальний процес сьогодні повинен бути орієнтований на особистість учня і враховувати його індивідуальні особливості та здібності.

К. Д. Ушинський головною задачею вчителя вважав перетворення діяльності учня на його самостійну діяльність.

Успіх у свідомому опануванні шкільної програми залежить від творчої активності учня на уроці, вміння доказово міркувати, обґрунтовувати свої думки, вміння спілкуватися із вчителем.

 «Інтерес до навчання з'являється лише тоді, коли є натхнення, що народжується від успіху в оволодінні знаннями, без натхнення навчання перетворюється для дітей на тягар» - писав В.О.Сухомлинський. Тому визначальними рисами навчання у своїй роботі я бачу: взаєморозуміння, взаємоповагу, творче співробітництво. Відомо, що найкращий учитель той, хто пробуджує в учнів бажання вчитися. Щоб навчити дитину, треба не просто передати їй знання і вміння, а викликати в неї відповідну активність, пізнавальну чи практичну. У традиційній практиці навчання ми більшу частину уроку пояснюємо, ілюструємо, запитуємо, ставимо завдання за зразком і дуже мало часу відводимо на активну пізнавальну діяльність учнів. Проблемні, дослідницькі та практичні методи використовуємо недостатньо. Звідси слабкий розвиток самостійного мислення учнів, невміння вибирати ефективні прийоми роботи з пізнавальними об'єктами та підручником. Яким чином методи навчання можуть допомогти у вирішенні цих проблем ? Метою моєї роботи є визначення методичних аспектів для підвищення активізації мислительної діяльності учнів під час навчально - виховного процесу з використанням сучасних інноваційних технологій. Цього можна досягти лише через доступне на даному етапі завдання, що підтримує впевненість у собі: повагу та визнання учня як особистості, забезпечення сприятливої морально - психологічної атмосфери в ході виконання завдань; евристичний та креативний підхід до організації навчання; диференціація допомоги у виконанні завдань і т. д.

Виховування загально-людських цінностей, орієнтує учня на звернення до навколишнього світу й до себе, на дбайливе ставлення до всього, що його оточує, на творчий пошук, саморозвиток, вміння шукати й знаходити своє місце в житті, бачити красу світу та людей. Звичайно, міцні знання необхідні, але важливо, щоб ці знання не стали самоціллю, а перетворювалися на засіб розвитку особистості, створили передумови до вдосконалення здібностей.

Тому навчальний процес потрібно будувати таким чином, щоб заохочувати учнів до самостійної творчої діяльності, метою якої є засвоєння нових знань та їхнє успішне застосування на практиці. Під час проведення лабораторних та дослідницьких робіт, спостереження, при розв’язуванні експериментальних та якісних задач  я використовую елементи розвивального навчання .

Завдання 1. Визначити стійке положення бруска, при якому його тиск на поверхню стола буде найбільшим. Обчислити цей тиск.

Картка - завдання

   етапу

Кількість учасників

Вид завдання

1

Усі

Вибрати потрібне положення бруска

2

1

Виміряти довжину та ширину основи бруска:

а = ...м;    в = ...м

3

1

Обчислити площу основи S = ... м2

4

2

Виміряти масу бруска ... кг

5

1

Обчислити вагу бруска ... Н

6

1

Обчислити найбільший тиск Па

 

Завдання 2. Знайти густину бруска, що має форму прямокутного паралелепіпеда.
       Прилади та матеріали: брусок з набору «Набір із 20 брусків», лінійка, важільні терези, таблиця «Густина речовин».

Картка - завдання

№ етапу

Кількість учасників

Вид завдання

1

Усі

Виміряти масу бруска: ...кг

2

1

Виміряти розміри бруска: а = ...м, в = ...м, с = ...м

3

1

Обчислити об'єм бруска V- ...м3

4

2

Обчислити густину речовини, з якої виготовлений брусок

5

1

За таблицею встановити речовину за обчисленим значенням густини

 

Для більшої зацікавленості створити ситуацію успіху для всіх учнів без винятку.

Фізичний експеримент найефективніше здійснює діяльнісний підхід до вивчення фізики.

Так учні сьомого класу більшість дослідів можуть виконувати вдома, використовуючи нескладні прилади і матеріали. Такі досліди сприяють засвоєнню учнями основних понять, законів, розвивають мислення, самостійність, практичні уміння і навички. Вдома учні навчаються здійснювати вимірювання, робити висновки, аналізувати результати експериментів. Експеримент, як в школі, так і вдома, має велике політехнічне і виховне значення.

Однiєю з найважливiших дiлянок роботи в системi навчання фiзики в школi є розв’язування фiзичних задач. Задачi рiзних типiв можна ефективно використовувати на всiх етапах засвоєння фiзичного знання: для розвитку iнтересу, творчих здiбностей i мотивацiї учнiв до навчання фiзики, пiд час постановки проблеми, що потребує розв’язання, в процесi формування нових знань учнiв, вироблення практичних умiнь учнiв, з метою повторення, закрiплення, систематизацiї та узагальнення засвоєного матерiалу, з метою контролю якостi засвоєння навчального матерiалу чи дiагностування навчальних досягнень учнiв тощо.

 Розв’язування фiзичних задач, як правило, має три етапи дiяльностi учнiв:

-   аналiзу фiзичної проблеми або опису фiзичної ситуацiї;

-   пошуку математичної моделi розв’язку;

-  реалiзацiї розв’язку та аналiзу одержаних результатiв.

Ігрові технології навчання відрізняються від інших технологій тим, що гра:

·                        добре відома, звична й улюблена форма діяльності для людини будь-якого віку;

·                        ефективний засіб активізації;       

·                        мотиваційна за своєю діяльністю;

·                        дозволяє вирішувати питання передачі знань, умінь, навичок;

·                        багатофункціональна, її вплив на учня неможливо обмежити одним аспектом;

·                        переважно колективна, групова форма роботи;

·                        має кінцевий результат (матеріальний, моральний, психологічний);

·                        має чітко поставлену мету й відповідний педагогічний результат.

Практика застосування ігрових технологій показує, що крім позитивних результатів дана технологія містить і ряд негативних  аспектів. Тому я використовую на уроках не ігри, а ігрові ситуації, які дозволяють підвищити інтерес учнів до предмету, зробити уроки різноманітними, більш цікавими; вносить різноманітність в навчально-виховний процес та підвищує активність, навіть пасивних, учнів на уроках. З цією метою я використовую різні види ігор, серед яких, «Слово – речення – запитання – відповідь», «Знайди помилку», «Запитай себе сам», «Хто більше», «Вилучи зайве», «Так – ні», «Найрозумніший» і кросворди.

Найбільше уваги приділяю індивідуальній і колективній (парна, групова) формам роботи, що сприяє диференціації навчання (діти відрізняються своїми задатками, а навчити всіх треба). Часто використовую диференційні заходи (прихована, напівприхована і відкрита диференціація).

На уроках створює сприятливий психологічний клімат гуманізація стосунків, емоції стану учнів та оптимізм  діяльності. По мірі можливості навчають дітей формам і способам розумової діяльності уміння: спостерігати навколишню дійсність, уміння думати, порівнювати, узагальнювати. Формую творчі можливості дітей, інтерес до творчості.

        Важливе місце в моїй роботі займають виховні заходи: тижні фізики та математики, КВК, брейн-ринги.

Домашні завдання обов'язково диференційовані, відрізняються тим, що учні стають більш організованими, активними.

Набагато більший ігровий потенціал мають уроки узагальнення знань, закріплення їх або вироблення практичних умінь і навичок. Тому такі уроки проводжу у вигляді уроків - змагань. Уроки - змагання сприяють поєднанню колективної й індивідуальної форм роботи, урізноманітнюють процес навчання, поліпшують психологічний клімат у класі, створює вільну творчу атмосферу й одночасно здоровий дух змагання. Дуже жваво й ефективно проходить в ігровій формі підготовка до тематичної атестації, коли учні мають необхідний запас знань, і потрібно його актуалізувати й систематизувати.

Одним із шляхів активізації розумової діяльності учнів під час навчання є застосування на уроках групової форми роботи.

Вчитель чітко, доступно пояснює навчальний матеріал, забезпечує результативність занять ефективним застосуванням комп'ютерної техніки, використанням індивідуальних та групових форм роботи проведенням нестандартних занять, в тому числі уроків-проектів, конференцій, досліджень, екскурсій.

Все це формує в учнів активну життєву позицію, уміння шукати правильне рішення у конкретних життєвих ситуаціях, а отримані знання з фізики та навички сприяють інтелектуальному росту особистості.

Інтерактивне навчання – це спеціальна форма організації пізнавальної діяльності, яка має конкретну, передбачувану мету створити комфортні умови навчання, за яких кожен учень відчуває свою успішність, інтелектуальну спроможність.

Інтерактивні технології на уроках фізики дозволяють забезпечити глибину вивчення матеріалу. Учні опановують всі рівні пізнання (знання, розуміння, застосування, аналіз, синтез, оцінка). Змінюється і роль учнів: вони стають активними, приймають важливі рішення. Проте кожна інтерактивна вправа потребує попереднього розгляду і навчання учнів для її проведення. Наприклад такі:

1.     «Естафета формул»

Правила: кожний член групи (або один учень) вставляє у кружок пропущену букву, якою позначається Фізична величина або одиниця вимірювання фізичної величини

 

 

2.     «Із букв в таблиці скласти фізичні терміни»

С

 

У

А

 

Р

Г

Т

Р

И

 

П

У

П

 

 

 

О

Л

 

А

 

С

І

У

 

М

Н

 

 

А

Р

(сила струму, напруга, опір)

 

3.                     «Впіймай помилку»

α- розпад

 

zAX zA-4Y+24He

 

A=N-Z

β- розпад

 

zAX zAY+-10e

 

Проводиться взаємоперевірка, а потім озвучується результат з картки для учнів:

            zAX z-2A-4Y+24He                   A=N+Z               zAX z+1AY+-10e

Літерою Х позначено хімічний символ ядра, яке розпадається, літерою У – хімічний символ ядра, яке утворилося.

Застосовую колективне групове навчання:  «Мікрофон», «Незакінчені речення, «Мозковий штурм», «Навчаючи, вчуся».

Така діяльність сприяє розвитку в учнів  таких умінь:

-   працювати в колективі;

-   аналізувати результати своєї діяльності;

-  учитися;

- створює позитивну емоційну атмосферу в роботі.

Інформаційна технологія в навчально-виховному процесі – це поєднання традиційних технологій навчання і технологій інформатики, які розширюють можливості учнів щодо якісного формування системи знань, умінь і навичок, їх застосування у практичній діяльності, сприяють розвитку інтелектуальних здібностей до самонавчання, створюють сприятливі умови для навчальної діяльності учнів і вчителя.

Подібні уроки дозволяють підвищити інтерес до вивчення предметів природничо-математичного циклу, активізувати їх пізнавальну діяльність, сприяють формуванню наукового світогляду.

На мій погляд, презентація – це зручна конструкція, в якій легко орієнтуватися. Аналіз науково-методичної літератури та періодичних видань показав, що мультимедійні презентації здатні реалізувати багато проблем у процесі навчання, а саме:

·                        використовувати передові інформаційні технології;

·                        змінювати форми навчання та види діяльності в межах одного уроку;

·                        полегшувати підготовку вчителя до уроку та залучати до цього процесу  учнів;

·                        розширювати можливості ілюстративного супроводу уроку, подавати історичні відомості про видатних вчених, тощо;

·                        реалізувати ігрові методи на уроках;

·                        здійснювати роботу в малих групах або індивідуальну роботу;

·                        дають можливість роздруківки плану уроку та внесення в нього заміток та коментарів;

·                        проводити інтегровані уроки, забезпечуючи посилення міжпредметних зв’язків;

·                        організовувати інтерактивні форми контролю знань, вмінь та навичок;

·                        організовувати самостійні, дослідницькі, творчі роботи, проекти, реферати на якісно новому рівні з можливістю виходу в глобальний інформаційний простір.

Отже, на сучасному етапі розвитку шкільної освіти проблема застосування комп’ютерних технологій на уроках фізики набуває дуже великого значення.

Комп’ютер з мультимедіа  в руках учителя стає дуже ефективним технічним засобом навчання. Одночасно впливаючи на зоровий та слуховий аналізатори, він оперативно відповідає на дії користувача, підтримуючи справжній зворотний зв'язок, тобто працює в інтерактивному режимі. 

Все це дозволяє вивести сучасний урок на якісно новий рівень; підвищувати статус вчителя; впроваджувати в навчальний процес інформаційні технології; розширювати можливості ілюстративного супроводу уроку; використовувати різні форми навчання та види діяльності в межах одного уроку; ефективно організовувати контроль знань, вмінь та навичок учнів; полегшувати та вдосконалювати розробку творчих робіт, проектів, рефератів.

Проведення уроків при комплексному застосуванні традиційних та мультимедійних технологій забезпечує набуття учнями не тільки глибоких та міцних знань, а й вміння розвивати інтелектуальні, творчі здібності, самостійно набувати нових знань та працювати з різними джерелами інформації.

Проектна технологія – це інноваційна форма роботи організації освітнього середовища, в основі якої лежить комплексний характер діяльності тимчасового колективу спеціалістів в умовах активної взаємодії з навколишнім середовищем. Це  сукупність певних дій, документів, текстів, призначених для створення реального об'єкта, предмета, різного роду теоретичного чи практичного продукту.

У основі методу проектів лежить розвиток учнівських пізнавальних навичок, уміння самостійно конструювати свої знання та орієнтуватися в інформаційному просторі, розвиток критичного мислення, формування навичок мислення високого рівня.

Метод проектів завжди орієнтований на самостійність учнів – індивідуальну, парну, групову, – яку вони здійснюють упродовж певного часу; допускає можливість розв'язування певної проблеми; у ньому передбачається, з одного боку, необхідність використання різноманітних методів, засобів навчання, а з іншого — інтегрування знань, умінь із різних галузей науки та мистецтва. Результати виконаних проектів повинні бути «відчутними», тобто, якщо це теоретична проблема, то має бути запропоноване конкретне її розв'язування, а якщо практична –  конкретний результат, готовий до впровадження.

У основу методу проектів покладена ідея про спрямованість навчально-пізнавальної діяльності школярів на результат, який одержують під час вирішення тієї чи іншої проблеми. Зовнішній результат можна побачити, осмислити, застосувати в реальній практичній діяльності. Внутрішній результат (досвід діяльності) стає безцінним надбанням учня, сполучаючи в собі знання та уміння, компетенції та цінності.

Сутність даного методу полягає в стимулюванні інтересу учнів до певних проблем, які передбачають володіння певною сумою знань, які забезпечуються  шляхом проектної діяльності, котра передбачає рішення даної проблеми, показує практичне застосування набутих знань. У силу дидактичної сутності даний метод дозволяє:

·                        розв’язувати задачі формування інтелектуальних вмінь, критичного й творчого мислення;

·                        розвивати в учнів комунікативні навички, зокрема працювати в різних за складом групах, виконуючи різні за соціальним значенням функції;

·                        розвивати в учнів уміння користуватися різноманітними дослідницькими методами (збирати інформацію, факти, аналізувати їх з різних точок зору, висувати гіпотези,  робити висновки та узагальнення).

       Під час роботи над впровадженням проектних технологій у мене поступово склалася певна структура діяльності:

·                        виявлення готовності до пошукової діяльності (характеризується вмінням учнів розв’язати конкретну розумову чи практичну задачу, виконати завдання на окремих етапах її розв’язування);

·                        формування мотивації (пробудити і закріпити у учнів позитивні емоції в процесі колективної навчальної діяльності, викликати інтерес, допитливість, бажання до самостійного розмірковування і як наслідок – прагнення до пошукової діяльності);

·                        розвиток пізнавальних потреб, наполегливості у виконанні самостійних робіт;

·                        розвиток здібностей учня, залучення до проектної, творчої діяльності.

Учні бачать результат своєї роботи, встановлюють зв’язок із життєвим досвідом, розвивають вміння ставити мету і здійснювати саморегуляцію діяльності, створювати  умови, за яких учні самостійно отримують необхідні знання з різних джерел, вчаться користуватися здобутими знаннями для розв’язання пізнавальних і практичних завдань, дістають комунікативні вміння.

Моїми учнями створено кілька проектів. Ця робота їм в основному подобається, і вони із захопленням і цікавістю створюють проекти різних типів. Так у 8-ому класі учні підготували проекти «Сила тяжіння», «Вплив шуму на живі організми». В 9-ому класі – проект «Електричний струм в нашому житті». Учням подобається, що головне в проекті не обсяг поданого матеріалу, а те, як учень відповідає на питання, чи розібрався з основним матеріалом, чи дійшов висновків.

Застосування інноваційних технологій, які будуються на комплексному психологічному вивченні особистості всіх учасників навчально-виховного процесу, дає можливість позитивно розвивати їх інтелектуальну, соціальну, духовну сфери, сприяє соціальному самоствердженню й культурному самостворенню. Використання різноманітних освітніх технологій є результатом творчого підходу вчителя до справи.

Доцільно на уроках використовувати інноваційні технології разом із традиційними, що дозволяє урізноманітнити діяльність учнів, а саме:

·        навчає здобувати знання самостійно;

·        акумулює вміння користуватися здобутими знаннями для рішення нових завдань;

·        сприяє набуттю комунікативних навичок і умінь (тобто умінь працювати в різноманітних групах, виконуючи різні соціальні завдання і ролі);

·        надає можливість широких людських контактів в знайомстві з різними точками зору на одну проблему;

·        навчає користуватися дослідницькими методами: збирати інформацію, факти, уміти їх аналізувати з різних точок зору, висувати гіпотези, робити висновки;

·        надає можливість висловлювати свої власні думки.

В результаті впровадження сучасних інноваційних технологій в школі створюється інноваційне розвивальне середовище, яке здатне вирішувати такі завдання: мотивація навчальної діяльності; проблемна креативна спрямованість, інтерактивна організація освітньої діяльності; набуття знань, умінь і навичок, як самостійного, так і колективного пошуку, постійна актуалізація їх застосування, формування нового досвіду психологічних якостей; орієнтація на особистий і колективний успіх.

Викладання – це мистецтво, а не ремесло, у цьому  -  самий корінь учительської справи… вічно винаходити, вимагати, удосконалюватися – от єдиний можливий курс сучасного вчителя. (М. А. Рибникова)

nbsp;

Подобається