Школа № 142 Амур-Нижньодніпровський район
 
.

 

 

 

 

 

 

 

Адміністрація школи

Адміністрація школи Накази

    

 

 

                      

Витяг з постанови Кабінету Міністрів України
                                  від 27 серпня 2010 р. N 778
 

ПОЛОЖЕННЯ
              про загальноосвітній навчальний заклад

 

Управління закладом
 

     92. Керівництво  закладом здійснює його директор.  Керівником
закладу може бути громадянин України,  який має  вищу  педагогічну
освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи
не менш як три роки,  успішно пройшов  атестацію  керівних  кадрів
навчальних закладів у порядку, встановленому МОН.

 

     93. Керівник   державного  та  комунального  закладу  і  його
заступники  призначаються  на  посаду  та  звільняються  з  посади
відповідним органом управління освітою згідно із законодавством.

 

     94. Керівник    приватного   закладу   та   його   заступники
призначаються засновником (власником) за погодженням з відповідним
органом управління освітою.

 

     95. Керівник закладу:
 

     здійснює керівництво   педагогічним   колективом,  забезпечує
раціональний добір і розстановку кадрів,  створює необхідні  умови
для підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників;

 

     організовує навчально-виховний процес;
 

     забезпечує контроль   за   виконанням   навчальних  планів  і
програм, якістю знань, умінь та навичок учнів;

 

     відповідає за дотримання вимог Державного стандарту загальної
середньої  освіти,  за  якість і ефективність роботи педагогічного
колективу;

 

     створює необхідні умови для участі  учнів  у  позакласній  та
позашкільній роботі, проведення виховної роботи;

 

     забезпечує дотримання    вимог    щодо   охорони   дитинства,
санітарно-гігієнічних та   протипожежних   норм,   вимог   техніки
безпеки;

 

     розпоряджається в  установленому  порядку  майном  закладу та
його коштами;

 

     підтримує ініціативи щодо вдосконалення системи  навчання  та
виховання,  заохочення творчих пошуків, дослідно-експериментальної
роботи педагогів;

 

     сприяє залученню  діячів  науки,  культури,  членів   творчих
спілок,   працівників   підприємств,   установ,   організацій   до
навчально-виховного процесу,  керівництва учнівськими об'єднаннями
за інтересами;

 

     забезпечує реалізацію  права  учнів  на  захист від будь-яких
форм фізичного або психічного насильства;

 

     вживає заходів  до  запобігання  вживанню  учнями   алкоголю,
наркотиків;

 

     контролює організацію  харчування  і медичного обслуговування
учнів;

 

     видає у межах своєї компетенції  накази  та  розпорядження  і
контролює їх виконання;

 

     щороку звітує   про   свою   роботу   на   загальних   зборах
(конференціях) колективу.

 

     96. Керівник закладу є головою педагогічної ради  -  постійно
діючого колегіального органу управління закладом.

 

     97. Засідання  педагогічної  ради проводяться у міру потреби,
але не менш як чотири рази на рік.

 

     98. Педагогічна рада розглядає питання:
 

     удосконалення і методичного забезпечення  навчально-виховного
процесу;

 

     планування та режиму роботи закладу;
 

     варіативної складової робочого навчального плану;
 

     переведення учнів  (вихованців)  до  наступного  класу  і  їх
випуску,  видачі  документів  про   відповідний   рівень   освіти,
нагородження за успіхи у навчанні;

 

     підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їх
творчої  ініціативи,  впровадження  у  навчально-виховний   процес
досягнень науки і передового педагогічного досвіду;

 

     участі в   інноваційній   та   експериментальній   діяльності
закладу,  співпраці з вищими навчальними  закладами  та  науковими
установами;

 

     морального та  матеріального заохочення учнів (вихованців) та
працівників закладу;

 

     морального заохочення батьків та осіб,  що їх  замінюють,  та
громадських    діячів,    які    беруть   участь   в   організації
навчально-виховного процесу;

 

     притягнення до    дисциплінарної    відповідальності    учнів
(вихованців),   працівників  закладу  за  невиконання  ними  своїх
обов'язків;

 

     педагогічна рада розглядає також інші  питання,  пов'язані  з
діяльністю закладу.

 

     99. Органом  громадського  самоврядування  закладу є загальні
збори (конференція) його колективу, що скликаються не менш як один
раз на рік.

 

     Порядок скликання, повноваження, чисельність, склад загальних
зборів (конференції) колективу  визначаються  статутом  закладу  і
колективним договором.

 

     Загальні збори  (конференція) заслуховують звіт директора про
здійснення    керівництва    закладом,     розглядають     питання
навчально-виховної, методичної,            економічної           і
фінансово-господарської діяльності закладу.

 

     100. У закладі за  рішенням  загальних  зборів  (конференції)
можуть   створюватися   і  діяти  рада  закладу,  діяльність  якої
регулюється його статутом,  а також піклувальна  рада,  учнівський
комітет,  батьківський  комітет,  методичні  об'єднання,  комісії,
асоціації, положення про які розробляє і затверджує МОН.

 

     До складу ради закладу обираються представники  педагогічного
колективу,  учнів  (вихованців)  школи  II-III ступеня,  батьків і
громадськості.

 

     Члени піклувальної  ради  закладу  обираються  на   загальних
зборах   (конференціях).  Склад  піклувальної  ради  формується  з
представників  органів  виконавчої  влади,  підприємств,  установ,
організацій, навчальних закладів та окремих громадян.

 

     Піклувальна рада      вживає     заходів     до     зміцнення
матеріально-технічної і   навчально-методичної   бази,   залучення
додаткових   джерел  фінансування  закладу,  поліпшення  умов  для
організації навчально-виховного  процесу,   стимулювання   творчої
праці педагогічних працівників.

У Положенні про школу (2001 р.) зазначається, що школа є автономною в організації навчально-виховного процесу, юридично і фінансово самостійною у своїй діяльності. Вона діє відповідно до Конституції України, Закону "Про освіту", а також нормативних актів Міністерства освіти і науки України, типового та шкільного статутів. Кожна школа на основі типового статуту розробляє свій статут, у якому зазначається мета діяльності школи, норми і правила життя закладу, його особливості, перспективи розвитку, права і обов'язки членів колективу.

Демократичність управління школою полягає в поєднанні громадського самоврядування з єдиноначальністю директора. Головним органом самоврядування є конференція (серпнева) педагогів, батьків, учнів (старшокласників), громадськості. У школі створюється традиційна педагогічна рада. Статут школи, Правила внутрішнього трудового розпорядку, Положення про школу є демократичною правовою базою школи.

Гласність управління та його відкритість полягають у тому, щоб рішення педагогічної ради, плани роботи школи, розподіл між учителями годин, звільнення і прийом на роботу вчителів відбувалося відкрито, щоб у школі не було конфліктних ситуацій, панувала справедливість.

Регіональність школи полягає не лише в її розташуванні (місто, село, селище міського типу), а й у належності до того чи іншого регіону України (Донбас, Слобожанщина, Південь, Центральна Україна, Галичина, Закарпаття, Буковина, Полісся), кожен із яких має свою специфіку життя, побут, діалект, національні особливості, традиції. Усе це зумовлює створення в школі культурно-освітніх центрів (інтер'єру, музеїв), організації гуртків, хорів, фестивалів народного співу та музики.

Науковість — опора на положення педагогіки, психології та інших наук про навчання, виховання, освіту.

Гуманізація — максимальна відповідальність усіх, хто управляє школою, за створення оптимальних умов для успішного навчання і виховання учнів, а також створення гуманних стосунків у дитячому і педагогічному колективах.

 


 

 


 

 


 

 

 

Данюшина  Людмила Миколаївна -

в.щ. директора, заступник директора з НВР

прийомний день - понеділок з 9.00 до 17.00

 

 

 

 


 

 

 

Іванова Світлана Анатоліївна -

заступник директора з НВР

прийомний день - середа з 9.00 до 17.00

 

 

 

 

 


 

 

 

Остроуменко Алла Олексіївна -

заступник директора з НВР
прийомний день - вівторок з 9.00 до 17.00

 

 

 

 

 

 


 

 

 

Галіцька Світлана Петрівна -

заступник директора з НВР

прийомний день - вівторок з 9.00 до 17.00