Ліцей № 142 імені П'єра де Кубертена
 
.

 

 

 

 

 

 

 

Формування комунікативної компетенції учнів при вивченні німецької мови як другої іноземної мови

«Інтеграція українського суспільства до Європейського та міжнародного соціально-економічного, культурного, інформаційного простору, ринку праці зумовлює потребу в ефективній дидактичній технології, що забезпечувала б неперервну взаємодію співучасників навчання, вмотивоване залучення їх до навчально-виховного процесу, бажання здійснювати самоосвіту та подальшу освіту у вищих навчальних закладах. Основною метою навчання іноземним мовам у загальноосвітній школі стає розвиток здібностей учнів використовувати іноземну мову як інструмент у діалозі культур і цивілізацій сучасного світу. Формування в учнів умінь і навичок іншомовного спілкування передбачає досягнення ними такого рівня комунікативної компетенції, який був би достатнім для здійснення спілкування в певних комунікативних сферах. З позицій державної мовної політики навчання іноземних мов є одним із пріоритетів сучасної освіти» - так офіційно можна розпочати розмову на цю тему, але мені, як вчителю з 30-річним досвідом роботи, хотілося б розповісти про досягнення колег та свій власний доробок з цього питання.

  Питання вивчення другої іноземної мови було для мене цікавим завжди. Будучи студенткою  2 курсу факультету іноземних мов педінституту, почавши вивчення другої іноземної мови - англійської, відчула радість відкриття, нова мова захопила мене.

Після 15 років роботи вчителем вперше з`являється можливість  викладати німецьку мову як другу іноземну спочатку з 7-го, а потім з 5-го  класу. Разом із такою можливістю з`являються і труднощі – за якою програмою працювати, які  підручники взяти за основу? Складно було. Зраділа, коли було видано НМК С.І.Сотникової  й Т.Ф.Білоусової  „Hallo, Freunde!“  для  5-го класу, потім для 6-го і т.п. До цього часу  я вважаю цей НМК дуже вдалим.

  «В методиці вивчення мови поняття “друга іноземна” означає, що учень вивчав уже принаймні одну іноземну мову. З кожним роком дедалі більше учнів загальноосвітніх навчальних закладів вивчає німецьку мову як другу іноземну. Зазвичай, першою іноземною є англійська»,- читаю  в дуже цікавій статті. Я згодна з автором, з його дослідженнями, але – так хотілося б…  Життя показує, що більш охоче обирають для вивчення англійську мову, мотивуючи   поширенням ії у світі та запит на неї. Інколи необхідно  докласти багато зусиль, щоб переконати в доцільності вивчення німецької мови учнів  та їх батьків. Життя доводить необхідність володіння німецькою в багатьох галузях нашого існування.

Дуже важливими вважаю перші уроки.  Необхідно так побудувати  урок, щоб зацікавити своїм предметом, показати учню  перспективу вивчення двох мов. А ще раніше провести роботу з батьками,  пояснивши перевагу школи, в якій учні мають можливість вивчати другу іноземну мову. Виходячи із власного досвіду, можу стверджувати, що позиція батьків у цьому питанні, особливо на початковому етапі, відіграє основну і часто вирішальну роль. 

Про викладання другої іноземної мови сперечаються давно  не тільки в колишньому СРСР, не тільки в Україні , але й за кордоном. Так, викладання  другої  іноземної мови має свої плюси і мінуси. Вже відмітили, що німецька мова є типовою другою іноземною мовою. Як доводить практика, троє із чотирьох , які вивчають зараз німецьку мову як другу, вивчали англійську мову як першу. Вони можуть використовувати отриманий досвід, знання, навички у процесі опанування другою мовою, і тому читання граматичного матеріалу, мовна догадка, опанування лексикою йде значно швидше.

Учні 5-го класу уже з першого уроку відкривають для себе, що ці дві мови, як сестри, мають спільне джерело-латинську мову. Починаємо згадувати деякі  слова і навіть плутаємося, із якої мови вони прийшли;  додає зацікавленості етимологія російських і українських слів.

Завдання і вправи мають бути і в подальшому зорієнтовані насамперед на порівняння та обговорення аналогій і розбіжностей, мета яких встановити зв’язки між рідною мовою, першою іноземною та другою іноземною.

   Мають місце і явища інтерференції, але вони зникають, коли з учнем на початковому етапі працюєш індивідуально. Цей процес пізнання захоплює більшість дітей на початковому етапі, а як зберегти інтерес і в подальшому? В старших класах частіше нагадую про «10 причин для вивчення німецької мови»:

1.Важлива мова спілкування у Європі.

2.Читати літературу мовою оригіналу.

3.Займатися бізнесом німецькою мовою.

4.Задоволення від успіху.

5.Переваги для туризму.

6.Шанси на ринку праці.

7.Німецька мова знайомить з  Європою.

8.Науковий прогрес.

9.Краще познайомитися з Німеччиною, Австрією та Швейцарією.

10.Німецька – мова культури.

 (додаткова інформація:www.goethe.de/kiew)

На сучасному етапі інтеграції України до Європи особливого значення набуває вивчення сучасних європейських мов. Згідно із загальноєвропейськими рекомендаціями Ради Європи, відтепер метою є не просто вивчення будь-якої мови, а вільне спілкування нею, тобто формування в індивіда іншомовної комунікативної компетенції, що є основою комунікативного підходу до вивчення іноземних мов.

 Комунікативний метод вивчення іноземних мов базується на тому, що процес навчання є моделлю комунікації. Оволодіння учнями вміннями іншомовного спілкування передбачає формування у них достатнього рівня комунікативної компетенції, зміст якої включає: 1) мовну компетенцію; 2) мовленнєву компетенцію; 3) соціокультурну та соціолінгвістичну компетенції; 4) дискурсивну компетенцію.

Працюючи над формуванням комунікативної компетенції на уроках німецької мови як другої після англійської, вчитель повинен керуватися загальними принципами, які діють при вивченні будь -якої іноземної мови.

Найсуттєвішими принципами є:

  •   принцип мовленнєво-розумової діяльності;

Як і при вивченні будь-якої мови, комунікативна мета визначає загальний методичний підхід до навчання. Оскільки учні вже мають певний досвід вивчення англійської мови, навчання німецької здійснюється ними більш свідомо, вони можуть порівнювати  як певні мовні явища двох мов, так і організацію процесу навчання. В учнів, які вивчають дві мови одночасно, більш розвинена рефлексія (погляд на себе з іншого боку, прагнення самоусвідомлення).

     Я як вчитель повинна вселити впевненість в учнів, що вони цього досягнуть. Саме тому я почала працювати над методичною темою: «Впровадження комунікативних технологій на уроці німецької мови»

  • принцип індивідуалізації при керівній ролі його особистісного аспекту;

 Весь навчальний  процес повинен бути зорієнтований на особистість учня, на його розвиток, самостійність, на урахування його можливостей, запитів,  інтересів. Необхідно враховувати індивідуальні особливості учня та диференціювати навчання, враховуючи рівень підготовки у вивченні першої іноземної мови. Одним учням необхідно створити умови для більш швидкого поступу, іншим виділити  більше часу для повторення та тренування.

  •   принцип функціональності;

  Весь  навчальний процес повинен мати соціокультурну направленість,  тут є специфіка: раннє використання аутентичних матеріалів ( уже  з першого уроку пропонується використання  трьох, а то і чотирьох національних культур).

 В НМК С.Сотникової і Т.Білоусової  дуже  вдалі тексти для домашнього читання, починаючи з шостого класу. Домашнє читання перетворюється на творчий процес, коли учні малюють сюжети з прочитаного: 

               

Така форма роботи дає учням краще засвоїти лексичний та краєзнавчий матеріал, враховуючи різну підготовку з першої мови.

  • принцип новизни;

 Оволодіти комунікативною компетенцією при вивченні  іноземної мови, не знаходячись в країні, мова якої вивчається,- досить складна справа. Тому важливим завданням для вчителя є створення реальних та уявних ситуацій спілкування на уроці іноземної мови, використовуючи для цього різні методи та прийоми роботи (рольові ігри, дискусії, творчі проекти та інше). Поряд з цим вчитель повинен дати учням наочне уявлення про життя, традиції, мовні реалії інших країн. Із цією метою використовуються навчальні відеофільми, музичні твори, що сприяють реалізації найважливішої вимоги комунікативної методики «зробити процес оволодіння мовою оволодінням живою іншомовною дійсністю...»

  У нашої школі з цією метою ми з вчителями англійської мови часто проводимо бінарні уроки. Наприклад, в 10-х класах було проведено уроки на тему: «Подорож без валізи по англомовним та німецькомовним країнам»,   в 9-му- «Традиційні свята України, Німеччини та Великобританії», в 7-му-«Подорожуючи навчаємось». В цьому році нашими вчителями була проведена двома мовами конференція з екологічних  проблем.

  •  принципи економії й інтенсифікації;

Ці два принципи дуже важливі при вивченні другої мови. В інтенсивному навчанні важливе місце посідають активні методи навчання: ігрові ситуації, рольові ігри, бо вони розвивають образне мислення, формують мовну компетенцію, розвивають здібності, вчать користуватися різноманітними засобами діяльності.

Що сприяє економії часу та інтенсифікації процесу навчання ?

1) володіння латинським шрифтом скорочує період альфабетизації  і сприяє швидкому засвоєнню різноманітних звуко-буквених  відповідностей в німецькій та англійській мовах, графічного і звукового образу слова;

 2)наявність обсягу потенціальної лексики. Слова англійської мови, які мають схожість із німецькими, прямі запозичення з англійської мови, інтернаціоналізми полегшують процес навчання читанню і сприяють більш швидкому оволодінню німецькою лексикою;

 3) швидкий поступ в галузі читання сприяє більш швидкому розвитку соціокультурної компетенції;

 4) при оволодінні усіма мовними засобами, включаючи граматичні, фаза орієнтації під час вивчення другої мови може бути скорочена.

 Інтенсифікация початку навчання і всього навчального процесу в цілому є головною передумовою його успішності і результативності.

  •  принцип ситуативності;

Процес оволодіння конкретними мовними засобами повинен переходити в мовленнєві дії, які направлені на вирішення певних комунікативних завдань і забезпечити мовну взаємодію (інтерактивність) учнів. Одним із засобів посилення мовної взаємодії і створення для цього реальних чи уявних умов є використання проектної методики і рольових ігор.

Чотири основні види мовленнєвої діяльності: аудіювання, говоріння, читання, письмо - повинні розвиватися у взаємозв`язку один з одним.

   На заняттях першої іноземної мови учні ознайомилися з можливими формами вправ і мають певний досвід, який можна використати і збагатити при вивчення другої мови. Тому вчителю німецької мови було б дуже корисно знати, які форми і методи навчання застосовувалися на уроках англійської мови.

 Сучасна комунікативна методика передбачає використання різноманітних форм роботи для того, щоб забезпечити учнів активною мовленнєвою практикою на уроках іноземної мови. 

 Дослідження психології пам’яті свідчать, що нове лише тоді добре   запам’ятовується, якщо його можна пов’язати з чимось уже відомим у нашій свідомості. У вивченні іноземної мови це стосується насамперед активної лексики: дуже неефективно вивчати нові слова, зазубрюючи їх без контексту.  При вивчені лексики, граматики я використовую асоціативні зв язки, наочність.

 Зупиняючись сьогодні на даній темі, хочеться згадати визначення слова «наочність». Цікаво те, що педагоги  Я.А.Каменський, К.Д.Ушинський, психологи В.А.Артемов і Б.В.Бєляєв  зверталися до цього питання, вважаючи поняття «наочність» і «мислення» взаємопов`язаними . В методиці, як  пише Є.І Пассов , термін «наочність» розглядається буквально: «дивитися на щось». Переглядаючи фаховий журнал «Іноземні мови в школі» за різні роки, я знайшла таке визначення наочності: «Наочність, якщо виходити із положення психології, не можна зводити тільки до сприйняття зорового,  так як можливі варіанти інших видів наочності, які пов`язані з нюхом, слухом, дотиком, смаком. Наочність крім цього буває  зовнішньою, яка ґрунтується на сприйнятті, внутрішня чи розумова (діяльність пам`яті і т.п.)». Яке  поле діяльності і можливостей залишається в учителя для творчості!

 Приведу лише кілька прикладів зі своєї роботи: завжди як  учням, так і колегам говорю, що наші руки – це перші помічники. Так, наприклад, пояснюючи тему «Відокремлювані та невідокремлювані префікси»,  школярам різного віку це подобається та запам`ятовується;  при вивченні граматики використовую досвід  Хорста Шпербера ( Dr. Horst  Sperber), користуюся матеріалами, які отримую від АГУ (Goethe-Institut).

Діяльнісна суть комунікативно-орієнтованого навчання іноземної мови реалізується в умовах гуманістичного підходу до навчання. За такого підходу створюються позитивні умови для активного і вільного розвитку особистості. Учні мають змогу вільно висловлювати свої думки в процесі спілкування.

 Наступним важливим чинником є створення позитивної мотивації у вивченні іноземної мови при глибокому знанні вчителем особистості кожного учня. Спираючись на результати психолого-педагогічного дослідження обираються методи та прийоми, які будуть оптимальними для даного класу чи групи учнів.

  Одним з головних критеріїв комунікативного підходу у навчанні є створення мовленнєвих ситуацій в процесі навчання, наближених до реальних.

 Застосування проектної технології на уроках німецької мови спрямовує інтерес учнів до нових знань, розвитку пошукових зусиль. Проектна робота сприяє не тільки розвитку комунікативної компетенції учнів, а й збагаченню знань з предмета, створює сприятливі умови для розкриття та виявлення творчих здібностей дитини.

  Позакласна робота підтримує позитивне мотиваційне поле вивчення німецької мови як другої іноземної.

Головною формою навчальної діяльності є живе, активне спілкування    викладача з учнями, учнів між собою. Авторитет вчителя та його творча роль, створення довірливих стосунків, емоційна залученість у навчальний процес – все це сприяє ефективному оволодінню другою іноземною мовою, бажанню вивчати ії.

  Над словами: «Мові не можна навчити, мові можна тільки навчитися» -треба замислюватися не тільки вчителю, а й учню.

 Питання впровадження інноваційних технологій при формуванні комунікативної компетенції учнів на уроках німецької мови як другої іноземної має безпосередню практичну значущість не тільки для учнів гімназій, ліцеїв, як було раніше, а також для учнів загальноосвітніх закладів.

            

Використані джерела:

1. Бондар С.О., Висоцька Л.Л., Гавриленко Н.П. Творчий пошук (за ред.К.І.Онищенко). К.: Рад.школа,1982.-72с.

2.Виготський Л.С. Педагогічна психологія.- М.: Педагогіка,1991.-480с.

3. Гапонова С.В. Сучасні методи викладання іноземних мов за рубежем ( англ. мова) // Іноземні мови.- 1998.- № 1.-C.24-31

4.Кравець Н.М. ССЗШ№98 «Особливості  викладання німецької мови як другої іноземної // Німецька мова в школі.-2011.-№3.-С.3-4

5.Кузьменко І.І. Інтернет-стаття «Методика викладання німецької мови, як другої після англійської»

6. Інтернет стаття «Інноваційні технології у формуванні комунікативної компетенції учнів на уроках німецької мови як другої іноземної»

7. Ніколаєва С.Ю., Шерстюк О.М. Сучасні підходи до викладання іноземних мов // Іноземні мови.- 2002.- № 1.-C.39-46

8. Пассов Е.И. Урок иностранного языка в средней школе.- М.: Просвещение, 1989. - 284 с.

9.Чернова Г.М. «О содержании и организации методической подготовки по второму иностранному языку».-М. «ИЯШ» №4. 1988.-С.81

10.Dr.Horst Sperber „ Gedächtnistechniken für Deutsch als Fremdsprache“ 1998.

11.Quellen für Liedmaterial: Deutsche Single-Charts(MTV), Step into Cerman(Goethe-Institut), PopXpot(Deutsche Welle).

Подобається