Ліцей № 142 імені П'єра де Кубертена
 
.

 

 

 

 

 

 

 

Формування та розвиток ключових та предметних компетентностей  учнів при вивченні географії

Формування та розвиток ключових та предметних компетентностей  учнів при вивченні географії

 

Куліда О.П,

вчитель вищої категорії, старший учитель,

вчитель географії та економіки

КЗО ССЗШ № 142 м . Дніпро

 

          У сучасному світі лише «суха» теоретична обізнаність з базових дисциплін шкільного курсу не дає можливості випускникові школи в повній мірі реалізувати себе у суспільстві. Для людини 21 століття особливої цінності набувають уміння швидко і всебічно аналізувати реальні ситуації; використовуючи свої знання, знаходити цікаве  та нестандартне рішення проблеми; брати відповідальність за прийняття рішення. У набутті різностороннього досвіду і полягає основа компетентнісного підходу в освіті.

         У системі компетентностей більшість науковців виокремлюють ключові, які відносяться до загального змісту освіти, загальнопредметні, що відносяться до певного кола навчальних предметів та освітніх галузей, та предметні, яких учень набуває впродовж вивчення того чи іншого предмета у всіх класах середньої школи.

         Метою сучасної географічної освіти є створення особистості, яка володіє просторово-географічними знаннями, культурно-географічними ціннісними орієнтирами; особистості, яка пов`язує своє майбутнє у географічному середовищі на основі взаємодії з природою, тобто -  формування компетентної, обізнаної особистості з активною громадською позицією. Тому сьогодні навчальний процес має бути спрямований на досягнення ключових та предметних компетентностей.

          Користуючись структурою компетентностей за О. Пометун, серед ключових компетентностей, що формуються при вивченні географії можна зазначити наступні: інтелектуальну, інформаційну, мовленнєву, соціальну, комунікативну, загальнокультурну та компетентність саморозвитку. Серед предметних компетентностей слід виділити логічну, картографічну, аксіологічну, краєзнавчу та інші. Вони спрямовані на формування в учнів просторового уявлення про земну поверхню, розміщення природних ресурсів, населення  та господарства, розвиток умінь свідомо орієнтуватися в соціально-економічних, суспільно-політичних і геоекологічних подіях у державі та світі.

         Працюючи над проблемою «Розвиток пізнавальної самостійності учнів через застосування активних методів та прийомів на уроках географії», за мету своєї діяльності маю розвиток різних груп компетентностей у школярів.

         Формуючи інформаційну компетентність на уроках географії, я  використовую завдання, пов’язані з аналізом текстів, таблиць, схем, діаграм, графіків. Заохочую учнів до роботу з різними джерелами  географічної інформації ( підручник, довідники, карти, наукові журнали, мережа Інтернет, фільми, фотоматеріали). Навчаю учнів прийомам роботи з підручником, картою, умовними знаками та легендою карти. Складаємо  характеристики різних географічних об’єктів, використовуючи типові плани  їх характеристики. Для розвитку мислення учнів формую вміння школярів складати плани, описи , схеми, робити висновки та узагальнення за прочитаним, робити рецензії доповідей та виступів однокласників. Намагаюся залучати  школярів до краєзнавчої роботи, до ведення  дослідницької та пошукової діяльності. Часто організовую екскурсії до краєзнавчого, геологічного та інших музеїв, до місцевої метеостанції, природоохоронних територій.

   Для розвитку комунікативних компетенцій проводжу нестандартні уроки, які передбачають активне спілкування учнів (конференції, семінари, ділові ігри); залучаю учнів до створення та захисту індивідуальних та групових проектів; використовую на уроках інтерактивні методи ( «мозковий штурм», «мікрофон»); заохочую учнів до вживання наукової географічної термінології та вивчення географічної номенклатури, аналізу повідомлень ЗМІ.

   Для формування  соціальної компетентності створюю умови для зміни соціальних  ролей під час навчальної діяльності. На уроках використовую елементи взаємного оцінювання та аналізу відповідей; залучаю дітей до проведення нестандартних уроків: уроків-подорожей, уроків-телепередач, ігор, конференцій; проведення предметних тижнів, конкурсів, олімпіад. Постійно залучаю учнів до природоохоронної, краєзнавчої роботи, проводжу різноманітні екскурсії. Цікавою формою роботи в цьому напрямку вважаю участь шкільних команд в міських турнірах юних географів, юних економістів та юних фінансистів.  Вважаю необхідним вивчення  і врахування  життєвого  досвіду учнів, їх інтересів. Корисною складовою роботи в цьому напрямку вважаю здійснення міжпредметних зв’язків на уроках географії та вивчення інтегрованих курсів , що дозволяє комплексно розглядати питання соціального розвитку особистості. 

         Розвиваючи мовленнєву компетентність, використовую різноманітні  завдання: надати усну або письмову характеристику об’єктів, явищ, подій; скласти таблицю  або схему за текстом чи побудувати відповідь на основі схеми, таблиці; навчитися висловлювати власну думку, формулювати й захищати власну позицію; складати різні типи планів характеристик географічних об’єктів; готувати доповіді, реферати, складати тези, розгорнутий та опорний конспекти,  будувати відповідь на цій основі.

  Під час вивчення країн світу з метою  розвитку полікультурної компетентності використовую на уроках різноманітні матеріали, які свідчать про досягнення культури інших країн (демонструю фото музеїв, національних костюмів, архітектурних пам’яток, звичаїв); використовую випереджувальні завдання з метою створення учнями візитних карток – презентацій країн світу; стимулюю учнів до опрацювання питань полікультурного характеру в періодиці.

   Формуючи і розвиваючи інтерес до вивчення географії,розвиваю компетентність самоосвіти та саморозвитку. Залучаю учнів до самостійного опрацювання літератури з написанням рефератів та повідомлень; розвиваю уміння працювати з текстом, картою; залучаю дітей до самостійного складання структурно – логічних схем, таблиць; здійснюю обов’язковий зворотній зв'язок в процесі самоосвіти через проведення бесід, тестів, проектів, презентацій; залучаю учнів активно готуватися до участі в олімпіадах,турнірах,  конкурсах,позакласних заходах.

    Компетентність продуктивної  творчої діяльності учні   розвивають, розв’язуючи проблемні завдання різної складності. Заохочую  учнів проявляти ініціативу, творчо підходити до пошуку оптимального результату.  Школярі  складають ребуси, кросворди, віршів, рекламні проспекти, стіннівки, презентації та ін. Залучаю учнів до підготовки і проведення предметних тижнів, участі у дослідницько-пошуковій діяльності в рамках шкільного пошукового товариства та МАН. При цьому учні вчаться працювати як індивідуально, так і в групах.

     Для розвитку картографічної компетентності навчаю учнів орієнтуватися у географічному просторі; працюю над формуванням навичок роботи з картами, вдосконаленням уміння читати географічну інформацію з відповідних карт, визначати географічне положення об’єктів, аналізувати розміщення природних умов та ресурсів, населення та господарства окремих країн та світу. Застосовую різноманітні форми роботи на уроці для активізації діяльності учнів, провожу картографічні розминки, групові змагання біля карти.

  Розвиваючи інтелектуальну та логічну компетентність, допомагаю учням оволодіти найбільш продуктивними методами на­вчально-пізнавальної діяльності, навчаю їх вчитися;  привчаю їх працювати над  встановленням  логічних зв'язків,  виділяти головну думку; намагаюсь якомога  частіше використовувати питання «чому?», щоб на­вчити мислити, встановлювати причинно-наслідкові зв'язки; привчаю учнів думати та діяти самостійно.

  Компетентнісний підхід  при вивченні економіки дозволяє не тільки засвоїти фундаментальні знання про економічне життя суспільства, але і формувати світогляд цивілізованої людини, що визнає такі загальнолюдські цінності, як свобода діяльності та вибору, право приватної власності,дотримання норм законодавства.

Розвитку компетентності етичного, раціонального споживача шляхом використання доступних, практичних, ігрових форм навчання є основним завданням курсу за вибором «Споживчі знання », що вивчається в 5-7 класах.

Вихованню податкової правосвідомості сприяє вивчення курсу «Основи податкових знань» в 9 класі.

Формуванню внутрішньої мотивації до екологічно доцільної поведінки, розумного споживання ресурсів,здорового способу життя та дій   в напрямку сталого розвитку є основною метою вивчення курсу « Уроки для сталого розвитку» в 8  та 10 класі.

         На уроках географії, економіки курсів за вибором я даю змогу учням зрозуміти, що кожна людина, знайде своє місце сьогодні, якщо навчиться знаходити шляхи, що необхідні для реалізації її життєвих пла­нів.

 

Список використаних джерел інформації

1.     Пометун О. Компетентнісний підхід у сучасній історичній освіті // Історія в школах України. – №6. – 2007. – С. 3-12.

2.     Пометун О. Теорія та практика послідовної реалізації компетентнісного підходу в досвіді зарубіжних країн // Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи: Бібліотека з освітньої політики / Під заг. ред. О.В. Овчарук. – К.: К.І.С., 2004. –

112с.– [Електронний ресурс]  -  Режим доступу: www.undp.org.ua/files/en_33582maket_competence_eng_ost.pdf

3.     Хуторськой А.  Ключові освітні компетентності [Електронний ресурс]  - 2009. – Режим доступу: http://www.osvita.ua //school/theory

 

Подобається