Ліцей № 142 імені П'єра де Кубертена
 
.

 

 

 

 

 

 

 

ІНТЕРАКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ЛЕКСИЧНИХ УМІНЬ І НАВИЧОК УЧНІВ 3 КЛАСУ

У Державному стандарті початкової загальної освіти висвітлено вимоги до рівня підготовки учнів початкової школи, зокрема акцентовано увагу на вмінні набути достатній особистий досвід культури спілкування і співпраці у різних видах діяльності, самовираження у творчих видах завдань. Підкреслюється також, що на уроках не повинно мати місце зайве теоретизування, вербальне заучування положень і правил [1].

На думку О. Бєляєва, М. Вашуленка і В. Мельничайка, процес навчання має здійснюватися в певній системі на основі комунікативно-діяльнісного підходу [2]. Результативність такого підходу залежить від застосування ефективних методів і прийомів. Найбільш продуктивними серед них є теоретичні (пізнавальні), практичні методи, методи контролю (самоконтролю) й оцінки (самооцінки), а також інтерактивні методи. Дійовими прийомами виступають традиційні (робота над словом, конструювання словосполучень, речень, текстів) та інтерактивні (рольові, ситуативні завдання). Використання інтерактивних методів стимулює мовленнєво-розумові процеси школярів, позитивно впливає на процес багатосторонньої комунікації, сприяє розвиткові творчих здібностей, що забезпечує успішне формування лексичних умінь і навичок учнів початкової школи на уроках української мови.

Враховуючи психологічні особливості учнів молодшого шкільного віку та рівень їхньої готовності до спілкування, дуже доречним буде застосування інтерактивних технологій навчання в початковій школі під час формування лексичних умінь і навичок учнів 3 класу. Саме застосовуючи інтерактивні методи навчання, учні отримують можливість говорити. Як свідчать результати проведеного теоретико-практичного дослідження, для підвищення рівня сформованості лексичних умінь і навичок учнів 3 класу ефективним є застосовування таких методів технології інтерактивного навчання:

  • групових (взаємодія між учасниками процесу, навчання реалізується через співпрацю в малих групах);
  • колективних (багатостороння взаємодія є головною, у ній бере участь кожен учень класу);
  • колективно-групових (робота малих груп поєднується з роботою всього класу) [4].

Так, наприклад, у 3 класі під час вивчення теми «Слово. Значення слова» можна застосувати колективний метод інтерактивного навчання:

- «Виростити колосок», що передбачає добір антонімічних пар.

Завдання: Навести приклади антонімів.

На дошці намальовано стебло колоска. Учні по черзі називають, а вчитель записує  пари антонімів з різних сторін стебла, утворюючи колосок.

- «Мікрофон»  на добір синонімів.

Завдання: Дібрати синоніми до слова «чесний».

Передаючи символічний «мікрофон», охочі  швидко, чітко, не обговорюючи інших повідомлень і не перебиваючи один одного, називають синоніми до слова.

Всупереч тому, що увага дітей молодшого шкільного віку нестійка і вони часто відволікаються, під час інтерактивного навчання учні, відчуваючи свою відповідальність перед партнером, групою, колективом, працюють жваво, активно.

На думку О. Стебної та А. Соценко, інтерактивна взаємодія не заперечує домінування одного учасника навчального процесу над іншим, однієї думки над іншою. Під час інтерактивного навчання учні вчаться бути демократичними, спілкуватися з іншими людьми, критично мислити, схвалювати продумані рішення. Інтерактивне навчання дає змогу різко збільшити відсоток засвоєння матеріалу, оскільки впливає не тільки на свідомість учня, а й на його почуття, волю [5].

Аналіз передового педагогічного досвіду учителів-новаторів, дослідження вчених, пошук нових форм і методів навчання у процесі власної педагогічної діяльності відповідно до змісту шкільної програми переконують, що для підвищення рівня сформованості лексичних умінь і навичок учнів 3 класу доцільно застосовувати модель поетапного їх удосконалення засобами інтерактивних технологій.

На організаційному (презентаційному) етапі — на основі актуалізації знань учнів, активізації виучуваних форм — доцільним є застосування колективних методів інтерактивної технології навчання, за допомогою яких розвиваються мовні здібності, збільшується об’єм знань учнів, діти вчаться спостерігати, порівнювати, зіставляти певні мовні явища. Колективне спілкування сприяє взаєморозумінню, адже «мальовничість слова» надихає на співпрацю, яка дарує радість та задоволення.

На етапі первинного закріплення, корекції, контролю, узагальнення –  розширюються уявлення дітей про слова, їх сполучуваність, функціональну роль, формуються лексичні уміння і навички учнів. Групові методи інтерактивного навчання допоможуть у застосуванні здобутих знань під час виконання інтерактивних вправ, спрямованих на вироблення навичок свідомого, вмілого використання лексичних засобів мови і мовлення.

На етапі застосування здобутих знань удосконалюються лексичні уміння і навички учнів, забезпечується усвідомлення учнями отриманих результатів для використання лексичних одиниць у різних видах мовленнєвої діяльності, розвиваються комунікативні вміння створювати тексти різних типів. Під час колективно-групових методів інтерактивної діяльності діти охоче об'єднуються в групи за інтересами: філологи, редактори, коректори, журналісти, поети, етнографи, актори, режисери тощо. Саме в цих групах діти працюють індивідуально, самостійно досягають результату, який стає складовою частиною роботи всієї групи.

Залежність загального успіху від внеску кожного усуває конкуренцію всередині групи, змушує  її учасників слухати один одного, доводити свою думку, сперечатися, враховувати різні думки  і пропозиції  щодо розв`язання проблеми, навчатись самому й навчати інших, логічно висловлюватися, опонувати тощо.

Таким чином, у процесі взаємодії учні розвивають мислення й уяву, набувають умінь і навичок працювати індивідуально, самостійно досягають результату, виявляють творчі можливості. Урок української мови стає бажаним, адже на ньому створюються поезії, казки, художні пейзажі, роздуми; інсценізуються власні та авторські уривки; складаються загадки та кросворди; випускаються газети, що є результатом застосування інтерактивного навчання.

 

Список літератури

  1. Державний стандарт початкової загальної освіти // Початкова школа. – 2010. - № 5. – С.1-27.
  2. Методика навчання української мови в початковій школі: навчально-методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів / За наук. ред. М.В. Вашуленка. – К.: Літера ЛТД, 2010 – 364с.
  3. Орищин Р. Інтерактивні технології при вивченні української мови / Раїса Орищин, Людмила Залюбовська. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2008. – 80с.
  4. Пометун О.І. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання / Олена Іванівна Пометун, Лідія Володимирівна Пироженко. – К.: А.С.К., 2004. – 192с.
  5. Стебна О.В. Інтерактивні методи навчання в практиці роботи початкової школи / О.В. Стебна, А. О. Соценко. – Х.: Основа, – 2005. - 174с.
Подобається