Ліцей № 142 імені П'єра де Кубертена
 
.

 

 

 

 

 

 

 

Свідомий вибір життєвих перспектив в інтересах сталого розвитку. Економічна складова.      

         Свідомий вибір життєвих перспектив в інтересах

                         сталого розвитку. Економічна складова.                                                           

 

Куліда О.П,

вчитель вищої категорії, старший учитель,

вчитель географії та економіки 

КЗО ССЗШ № 142 м . Дніпро

 

 

                                      Нам потрібні дії з боку всіх та всюди. Наш

                               орієнтир-сімнадцять Цілей сталого розвитку.

                              Вони є переліком обов’язкових справ для людей

                              та планети, планом досягнення успіху.

                                                Генеральний секретар ООН Пан ГІ Мун .

     25 вересня 2015 року 193 держави-члени ООН на Саміті зі сталого розвитку в Нью-Йорку одностайно прийняли нову глобальну програму сталого розвитку, що містить 17 цілей, яких світ має досягти до 2030 року.

Досягнення цих цілей - справа всього людства і основа життєвих пріоритетів для людини думаючої, свідомої і відповідальної. Виходячи з принципу сталого розвитку «Мислимо глобально-діємо локально», я послідовно впроваджую ідеї сталого розвитку в нашому освітньому середовищі, серед  учнів школи на уроках географії та  через вивчення таких  спецкурсів:

1.     Економіка - 11клас- 1год. на тиждень;

2.     Фінансова грамотність - 10-Б клас - 1год на тиждень;

3.     Основи споживчих знань – 5 Б,В,Г;6А,Б,ВГ;7А,Б,В,Г класи - 0,5 год. на тиждень.

4.     Основи податкових знань - 9 Б,В клас - 0.5, год. на тиждень.

5.     Уроки для сталого розвитку.8 б,Г клас - 0.5 год. на тиждень.

  В наш час лише класична «суха» теоретична обізнаність з базових дисциплін не дає можливості випускникові школи в повній мірі реалізувати себе у суспільстві. Тому при вивченні географії особливої цінності набувають уміння швидко і всебічно аналізувати проблеми сьогодення, використовуючи набуті знання, знаходити цікаві нестандартні шляхи вирішення проблем економічного, екологічного та соціального характеру, брати  особисту відповідальність за прийняття рішення.

  Метою сучасної географічної освіти є створення особистості, яка володіє просторово-географічними знаннями, культурно-географічними ціннісними орієнтирами; особистості, яка пов`язує своє майбутнє у географічному середовищі на основі взаємодії з природою згідно з принципами сталого розвитку. Тобто метою є формування компетентної, обізнаної особистості з активною громадською позиціє, справжнього господаря планети. На уроках використовую завдання, пов’язані з аналізом таблиць, схем, діаграм, графіків, які демонструють необхідність розумного природокористування.  Постійно стимулюю роботу з різними джерелами інформації (підручник, довідники, карти, наукові журнали,  телебачення,мережа Інтернет). Для вивчення питань економічного розвитку країн світу консультую учнів з економічних та соціальних питань  сьогодення та заохочую  їх до обговорення проблемних тем, дискусій, виробляючи при цьому навички коректного спілкування. На уроках зазвичай навчаю школярів робити висновки, узагальнення, рецензії. Систематично заохочую школярів вивчати краєзнавчі матеріали  Придніпров’я, вести дослідницьку та пошукову діяльність. Для ознайомлення з економічним життям міста постійно організовую  екскурсії на підприємства, в місцеве відділення «Приватбанку», в музеї та парки.

   Важливою складовою навчального процесу є вивчення спецкурсів економічного спрямування. Кожен з обраних спецкурсів допомагає розширити і доповнити певний сегмент знань учнів та підвищити набір умінь та навичок , необхідних сучасній людині для формування свідомого вибору життєвих перспектив в  інтересах сталого розвитку .

  Стандартна програма загальноосвітньої школи приділяє недостатньо уваги вивченню життєво необхідних питань з правил раціональної  поведінки споживача, культури  споживання  та ролі споживача в економіці. Розширити економічні знання в галузі етичної споживчої поведінки та захисту прав споживача  дітям 5-6 класів  дозволяє ознайомлення з курсом  «Споживча етика». Завдяки вивченню цього спецкурсу у дітей формуються :

-         свідома культура споживача;

-         свідоме ставлення до економіки та бережливості;

-         внутрішня впевненість у силі закону;

-         почуття корисності для інших людей.

 Органічним продовженням започаткованої у 5-6 класах споживчої освіти є курс «Основи раціонального споживання», що вивчається  учнями школи в 7 класі.

 На  цих уроках учні вчаться:

-         робити раціональний споживчий вибір;

-         розумно ставитися до джерел інформації про  товар;

-         за правилами купувати продовольчі і непродовольчі товари;

-         розрізняти ситуації за яких необхідно звертатися до юриста чи до суду.

 З великою користю для вироблення власної раціональної поведінки споживача семикласники знайомляться з:

-         функціями банків

-         відмінностями у споживанні людей з різними статками, людей різних вікових категорій.

-          гендерними особливостями споживання;-

-         державними органами захисту прав споживачів.

При вивченні цих курсів проводжу нестандартні уроки, які передбачають активне спілкування учнів – обговорення,дискусії, семінари, ділові ігри; залучаю учнів до створення та захисту індивідуальних та групових міні - проектів; використовую на уроках інтерактивні методи - «мозковий штурм», «мікрофон»; заохочую учнів до вживання екологічних та економічних термінів та аналізу життєвих ситуацій.

      Добрим доповненням до вивчення в класі розділів спецкурсу є співпраця з «Приватбанком»: відвідування школи фінансового успіху, робота на сайті «Приват юніор», екскурсії до банку та вивчення особливостей користування пластиковими картами індивідуально з кожним учнем працівниками відділення, участь  дітей у конкурсах та заходах, які проводить банк.

  Восьмикласники відвідують заняття з курсу «Уроки для сталого розвитку». Основною ідеєю цього спецкурсу є вироблення  в учнів екологічно доцільного стилю життя, який передбачає свідоме раціональне використання природних ресурсів планети, виховання екологічно активної позиції і позитивного сприйняття майбутнього. В ході вивчення курсу учні усвідомлюють необхідність забезпечити стійкий розвиток себе , своєї родини, громади, країни та всього людства через зміну власної поведінки та способу життя , вироблення нових поглядів та звичок.

  З метою ознайомлення учнів 10 класу із сучасними фінансовими продуктами та послугами, вироблення власних навичок планування фінансового життя вивчається курс « Фінансова грамотність». Важливими завданнями викладання цього курсу можна назвати:

      - підтримка та розвиток інтересу до вивчення предметів економічного спрямування;

     - сприяння розвитку навичок раціональної економічної і фінансової поведінки;

     - формування світогляду цивілізованої людини, що визначає загальнолюдські цінності, такі як свобода вибору, право приватної власності, дотримання закону;

-         засвоєння фундаментальних понять економіки: законів, категорій, тенденцій.

Вивчення курсу «Фінансова грамотність та «Економіка» формують такі економічні компетенції:

-          усвідомлення ролі грошей в житті людини і суспільства;

-         розуміння ролі фінансових установ в економіці;

-         вміння користуватися інформацією про конкретні види фінансових послуг;

-         вміння вибирати оптимальні варіанти із запропонованих

-         зміни ставлення до повсякдення.

  Курс дозволяє відійти від знаннєвої парадигми освітньої діяльності  і більше зосередитися на вироблення вмінь та навичок  практичної діяльності.

Збагачення економічного досвіду учнів вирішує завдання формування внутрішньої мотивації до економічно доцільної діяльності  особистості; здорового способу життя  та розумного екологічно грамотного споживання ресурсів.

    Інтегрований курс «Основи податкових знань» на фоні подій останніх років, що призвели до загрози втрати територіальної цілісності  та економічної незалежності важко переоцінити. Курс поглиблює знання учнів про державу  і її функції; розкриває суть і роль податків в економічному житті України; знайомить з законами і правилами оподаткування; позитивно впливає на формування економічної і податкової культури; сприяє становленню позитивного, емоційного ставлення до системи оподаткування як  основи існування своєї держави та умови сталого розвитку суспільства. В умовах серйозних економічних реформ і реорганізації економічного життя українського суспільства дуже актуальним є викладання цього курсу.

      На уроках використовую елементи взаємного оцінювання та аналізу відповідей; залучаю дітей до проведення нестандартних уроків: уроків-подорожей, уроків-телепередач, ігор, конференцій; проведення предметних тижнів, конкурсів, олімпіад. Постійно залучаю учнів до природоохоронної, краєзнавчої роботи, проводжу різноманітні екскурсії. Цікавою формою роботи для всебічного розвитку особистості вважаю участь шкільних команд в міських турнірах юних географів, юних економістів та юних фінансистів.  Вважаю необхідним вивчення  і врахування  життєвого  досвіду учнів, їх інтересів. Корисною складовою роботи в цьому напрямку вважаю здійснення міжпредметних зв’язків на уроках географії та вивчення інтегрованих курсів, що дозволяє комплексно розглядати питання соціального розвитку особистості і створює умови  для виникнення внутрішньої мотивації вибору життєвих перспектив в інтересах сталого розвитку.

            Таким чином, курси за вибором економічного напрямку сприяють формуванню всіх сторін економічної культури: споживчої, фінансової, податкової. Вони стають вагомим підґрунтям вироблення навичок в напрямку впровадження  теорії сталого розвитку. Урокиприщеплюють  інтерес до економічного життя суспільства, допоможуть в професійній орієнтації та в вирішенні проблеми вибору за будь яких обставин. Такі знання і навички  будуть основою свідомого вибору життєвих перспектив в інтересах сталого розвитку, є корисними  і необхідними для людини  сучасності.

                     Список використаних джерел інформації

1.     Пометун О. Компетентнісний підхід у сучасній історичній освіті // Історія в школах України. – №6. – 2007. – С. 3-12.

2.     Пометун О. Теорія та практика послідовної реалізації компетентнісного підходу в досвіді зарубіжних країн // Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи: Бібліотека з освітньої політики / Під заг. ред. О.В. Овчарук. – К.: К.І.С., 2004. –

112с.– [Електронний ресурс]  -  Режим доступу: www.undp.org.ua/files/en_33582maket_competence_eng_ost.pdf

 

 

Подобається