Ліцей № 142 імені П'єра де Кубертена
 
.

 

 

 

 

 

 

 

Семінар 18.09.2014р. Правила та основні вимоги оформлення науково - дослідницьких робіт

18 вер. 2014
Тематика науково-дослідницьких та експериментальних робіт не обмежується. Робота повинна відповідати правилам оформлення дисертаційного дослідження – Державний стандарт України. ДСТУ 3008 – 95 («Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення», бюлетень ВАК України, спецвипуск №2, 2000). Назва наукової роботи повинна

 

 1. Загальні положення

Тематика науково-дослідницьких та експериментальних робіт не обмежується.

Робота повинна відповідати правилам оформлення дисертаційного дослідження – Державний стандарт України. ДСТУ 3008 – 95 («Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення», бюлетень ВАК України, спецвипуск №2, 2000).

Назва наукової роботи повинна бути, по можливості, короткою, відповідати обраній секції та суті вирішеної наукової проблеми (задачі), вказувати на мету наукового дослідження і його завершеність.

Кожна робота повинна ґрунтуватись на певній науковій та експериментальний базі й містити посилання на відповідну літературу, її перелік, відображати власну позицію дослідника. Обсяг науково-дослідницької роботи складає 15-20 (для гуманітарних напрямів 20-25) друкованих сторінок.

Наукова робота обов’язково має містити відгуки відповідних фахівців (досвідченого вчителя, науковця, спеціаліста певної галузі).Текст роботи повинен бути написаний грамотно, без орфографічних та стилістичних помилок.

Робота з іноземної мови виконується державною мовою; до роботи додається анотація іноземною мовою. Тези оформляються українською та іноземною мовами. Захищається робота іноземною мовою.

Роботи, тема і зміст яких не відповідають профілю секції, до участі в конкурсі-захисті не допускаються.

Захист здійснюється на основі другого примірника науково-дослідницької роботи.

Подані учасниками конкурсу-захисту науково-дослідницькі роботи розглядаються як авторські й такі, в яких достовірність наведених результатів та можливість опублікування завірені науковими керівниками.

Учасник конкурсу-захисту зобов’язаний подати тези своєї роботи.

У заголовку тез наводяться такі дані: назва роботи; прізвище, ім’я, по батькові автора; повна назва загальноосвітнього навчального закладу, клас (при потребі – повна назва базового позашкільного навчального закладу); прізвище, ім’я, по батькові та посада наукового керівника (із зазначенням кваліфікаційної категорії для вчителів та наукового ступеня для викладачів ВНЗ); назва територіального відділення МАН; секції.

2. Структура науково-дослідницької роботи

Науково-дослідницька робота повинна містити:

- титульний аркуш;

- тези;

- зміст;

- перелік умовних позначень (за необхідністю);

- вступ;

- основну частину;

- висновки;

- список використаних джерел;

- додатки.

 3. Вимоги до змісту науково-дослідницьких робіт.

Титульний аркуш науково-дослідницьких робіт повинен містити:

 • Назву міського (районного) наукового товариства учнів чи базового позашкільного навчального закладу, де виконана робота:
 • назву відділення, секції, підсекції (за необхідності);
 • назву науково-дослідницької роботи;
 • прізвище, ім’я, по батькові автора (із зазначенням повної назви загальноосвітнього навчального закладу, класу (при потребі – повної назви базового позашкільного навчального закладу, секції, групи і т.і.);
 • прізвище, ім’я, по батькові наукового керівника (із зазначенням місця роботи, посади, кваліфікаційної категорії для вчителів та наукового ступеня для викладачів ВНЗ);
 • місто (район), який представляє робота, рік написання.

Зміст подають на початку науково-дослідницької роботи. Він містить найменування та номери початкових сторінок усіх розділів, підрозділів та пунктів (якщо вони мають заголовок), зокрема ВСТУПУ, РОЗДІЛІВ, ВИСНОВКУ, СПИСКУ ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ, ДОДАТКІВ тощо. Зміст фактично має бути планом науково-дослідницької роботи і відображати суть поставленої проблеми, структуру та логіку дослідження.

Вступ розкриває сутність і стан наукової проблеми (задачі), її актуальність шляхом критичного аналізу та порівняння з відомими розв’язаннями проблеми. Обґрунтовує необхідність проведення певних досліджень та експериментів для розвитку відповідної галузі науки чи виробництва. Подає перелік використаних методів дослідження для досягнення поставленої в роботі мети (перераховувати їх треба не відірвано від змісту роботи, а коротко та змістовно, визнаючи, що саме досліджувалось тим чи іншим методом). Додає коротку анотацію нових наукових рішень, запропонованих автором. У роботі, що має теоретичне значення, треба подати відомості про наукове використання результатів досліджень. А в роботі, що має прикладне значення, - відомості про практичне застосування (необхідно дати короткі дані щодо впровадження результатів досліджень із зазначенням назв організацій, в яких здійснена реалізація, форм реалізації та реквізитів відповідних документів). Крім того, слід вказати, де раніше були оприлюднені результати досліджень із посиланням на періодичні видання.

Основна частина роботи складається з розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів. Кожний розділ починають із нової сторінки. Основному тексту кожного розділу може передувати передмова з коротким описом вибраного напрямку та обґрунтуванням застосованих методів досліджень.

У розділі основної частини подають:

- огляд літератури за темою і вибір напрямків досліджень;

- виклад загальної методики і основних методів досліджень;

- експериментальну частину і методику досліджень;

- відомості про проведені теоретичні і (або) експериментальні дослідження;

- аналіз і узагальнення результатів досліджень.

В огляді літератури автор окреслює основні етапи розвитку наукової думки за своєю проблемою. Стисло, критично висвітлюючи роботи попередників, дослідник повинен назвати ті питання, що залишились невирішеними й, отже, визначити своє місце у розв’язанні проблеми. Бажано закінчити цей розділ коротким резюме стосовно необхідності проведення досліджень у даній галузі. Загальний обсяг огляду літератури не повинен перевищувати 20% обсягу основної частини науково-дослідницької роботи. У другому розділі, як правило, обґрунтовують вбір напрямку досліджень, наводять методи вирішення задач і їх порівняльні оцінки, розробляють загальну методику проведення наукових досліджень. У теоретичних роботах розкривають методи розрахунків, гіпотези, що розглядають, в експериментальних – принципи дії та характеристики розробленої апаратури, оцінки похибок вимірювань. У наступних розділах із вичерпною повнотою викладаються результати власних досліджень автора з висвітленням того нового, що він вносить у розробку проблеми. Автор повинен давати оцінку повноти вирішення поставлених задач, оцінку достовірності одержаних результатів (характеристик, параметрів), їх порівняння з аналогічними результатами вітчизняних і зарубіжних праць, обґрунтування потреби додаткових досліджень, негативні результати, які обумовлюють необхідність припинення подальших досліджень. У висновку тезисно викладають найбільш важливі наукові та практичні результати, одержані в роботі, які повинні містити формулювання розв’язаної наукової проблеми (задачі), її значення для науки і практики. Далі формулюють рекомендації щодо наукового та практичного використання здобутих результатів.
У першому пункті висновку коротко оцінюють стан питання. Далі розкривають методи вирішення поставленої в роботі наукової проблеми (задачі), їх практичний аналіз, порівняння з відомими розв’язаннями. Наголошують на якісних та кількісних показниках здобутих результатів, обґрунтовують достовірність результатів, викладають рекомендації щодо їх використання.
 У списку використаних джерел необхідно вказувати всю літературу, на яку автор посилався у науково-дослідницькій роботі та використовував у процесі дослідження. Список слід розміщувати одним із таких способів: у порядку появи посилань у тексті (найбільш зручний для користування), в алфавітному порядку прізвищ перших авторів або заголовків, у хронологічному порядку.
До додатків доцільно включати допоміжний матеріал, необхідний для повноти сприйняття:
- проміжні математичні доведення, формули і розрахунки;

- таблиці допоміжних цифрових даних;

- протоколи і акти випробувань, впровадження, розрахунки економічного ефекту;

- інструкції і методики, опис алгоритмів і програм вирішення задач на ПК, які розроблені в процесі виконання науково-дослідницької роботи;

- ілюстрації допоміжного характеру.

Правила оформлення науково-дослідницької роботи

1. Загальні вимоги

Науково-дослідницьку роботу друкують машинописним способом або за допомогою комп’ютера на одній стороні аркуша білого паперу формату А4 (210*297 мм). Обсяг наукової роботи не повинен перевищувати 30 сторінок і розрахований на використання при її оформлені звичайних (не портативних) друкарських машинок при друкуванні через 2 інтервали на папері формату А4 або комп’ютерів із використанням шрифтів текстового редактора Word розміру 14 із полуторним міжрядковим інтервалом. Текст роботи необхідно друкувати, залишаючи береги таких розмірів: лівий – не менше 20 мм, правий – не менше 10 мм, верхній – не менше 20 мм, нижній – не менше 20 мм.

Друкарські помилки, описки та графічні неточності, які виявилися в процесі написання роботи, можна виправляти підчищенням або зафарбуванням білою фарбою (коректором) і нанесенням на тому ж місці або між рядками виправленого тексту (фрагменту малюнка) машинописним способом. Допускається наявність не більше двох виправлень на одній сторінці. Вписувати в текст наукової роботи окремі іншомовні слова, формули, умовні знаки можна чорнилом, тушшю, пастою чорного кольору, але при цьому щільність написаного тексту повинна бути наближеною до щільності основного тексту.

Роздруковані на ПК програмні документи повинні відповідати формату А4 (мають бути розрізаними), їх включають до загальної нумерації сторінок наукової роботи і розміщують, як правило, в додатках. Текст основної частини роботи поділяють на розділи, підрозділи, пункти та підпункти. Заголовки структурних частин науково-дослідницької роботи «ЗМІСТ», «ТЕЗИ», «ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ», «ВСТУП», «РОЗДІЛ», «ВИСНОВКИ», «СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ», «ДОДАТКИ» друкують великими літерами симетрично до тексту. Заголовки підрозділів друкують маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу. Крапку в кінці заголовка не ставлять. Якщо заголовок складається з двох або більше речень, їх розділяють крапкою. Заголовки пунктів друкують маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу в розрядці в підбір до тексту. В кінці заголовка, надрукованого в підбір до тексту, ставиться крапка.
Відстань між заголовком (за винятком заголовка пункту) та текстом повинна дорівнювати 3-4 інтервалам. Кожну структурну частину роботи треба починати з нової сторінки. До загального обсягу наукової роботи не входять додатки, список використаних джерел, таблиці та рисунки, які повністю займають площу сторінки. Але всі сторінки зазначених елементів роботи підлягають нумерації на загальних засадах.

2. Нумерація

Нумерація сторінок, розділів, підрозділів, пунктів, малюнків, таблиць, формул подають арабськими цифрами без знака №. Першою сторінкою наукової роботи є титульний аркуш, який включають до загальної нумерації сторінок, але на ньому номер сторінки не ставлять. На наступних сторінках номер проставляють у правому верхньому куті сторінки без крапки в кінці. Усі сторінки, враховуючи тези та додатки, нумеруються. Звертаємо увагу на те, що всі аркуші, на яких розміщені згадані структурні частини роботи, нумерують звичайним чином. Не нумерують лише їх заголовки, тобто не можна друкувати: «І. ВСТУП» або «Розділ 6. ВИСНОВКИ». Номер розділу ставлять після слова «РОЗДІЛ», після номера крапку не ставлять, потім із нового рядка друкують заголовок розділу. Підрозділи нумерують у межах кожного розділу. Номер підрозділу складається з номера розділу та порядкового номера підрозділу, між якими ставлять крапку. В кінці номера підрозділу повинна стояти крапка, наприклад: «2.3.» (третій підрозділ другого розділу). Потім у тому ж рядку йде заголовок підрозділу.
Пункти нумерують у межах кожного підрозділу. Номер пункту складається з порядкових номерів розділу, підрозділу, пункту, між якими ставлять крапку. В кінці номера повинна стояти крапка, наприклад: «1.3.2.» (другий пункт третього підрозділу першого розділу). Потім у тому ж рядку йде заголовок пункту. Пункт може не мати заголовка. Підпункти нумерують у межах кожного пункту за такими ж правилами, як пункти. Ілюстрації (фотографії, креслення, схеми, графіки, карти) і таблиці необхідно подавати в науковій роботі безпосередньо після тексту, де вони згадані вперше, або на наступній сторінці. Ілюстрації й таблиці, які розміщені на окремих сторінках роботи, включають до загальної нумерації сторінок. Таблицю, малюнок або креслення, розміри якого більше формату А4, враховують як одну сторінку і розміщують у відповідних місцях після згадування в тексті або додатках.

Ілюстрації позначають словом «Рис.» і нумерують послідовно в межах розділу, за винятком ілюстрацій, поданих у додатках. Номер ілюстрації повинен складатися з номера розділу і порядкового номера ілюстрації, між якими ставиться крапка. Наприклад: Рис.1.2 (другий рисунок першого розділу). Номер ілюстрації, її назва і пояснювальні підписи розміщують послідовно під ілюстрацією. Якщо в роботі подано одну ілюстрацію, то її нумерують за загальними правилами. Таблиці нумерують послідовно (за винятком таблиць, поданих у додатках) в межах розділу. В правому верхньому куті над відповідним заголовком таблиці розміщують напис «Таблиця» із зазначенням її номера. Номер таблиці повинен складатися з номера розділу і порядкового номера таблиці, між якими ставиться крапка, наприклад: «Таблиця 1.2» (друга таблиця першого розділу). Якщо в науково-дослідницькій роботі одна таблиця, її нумерують за загальними правилами. При переносі частин таблиці на інший аркуш (сторінку) слово «Таблиця» і номер її вказують один раз справа над першою частиною таблиці, над іншими частинами пишуть слова «Продовження табл.» і вказують номер таблиці, наприклад: «Продовження табл. 1.2». Примітки до тексту і таблиць, в яких вказують довідкові та пояснювальні дані, нумерують послідовно в межах однієї сторінки. Якщо приміток на одному аркуші декілька, то після слова «Примітки» ставлять двокрапку, наприклад:
Примітки: 1.2. …Якщо є одна примітка, то її не нумерують і після слова «Примітка» ставлять крапку.

3. Написання та оформлення тез науково-дослідницької робіт

Кожний учасник ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України подає до своєї науково-дослідницької роботи тези

Перед тезами зазначається назва роботи; прізвище, ім’я, по батькові автора; повна назва загальноосвітнього навчального закладу, клас (при потребі – повна назва базового позашкільного навчального закладу); прізвище, ім’я, по батькові та посада наукового керівника (із зазначенням кваліфікаційної категорії для вчителів та наукового ступеня для викладачів ВНЗ); назва територіального відділення МАН; секції. У тезах подається характеристика змісту науково-дослідницької роботи з визначенням основної мети, актуальності та завдань наукового дослідження. Також у них зазначаються висновки та отримані результати проведеної роботи.

Обсяг тексту тез не більше 1 сторінки формату А4, набраного в текстовому редакторі Word шрифтом Times New Roman розміром 14 з полуторним міжрядковим інтервалом.

Тези подаються в друкованому та електронному вигляді, без помилок та обов’язково перевірені науковими керівниками.

4. Ілюстрації

При необхідності ілюстрації доповнюють пояснювальними даними (під рисунковий підпис). Підпис під ілюстрацією звичайно має чотири основних елементи:

 • найменування графічного сюжету, що позначається скороченим словом «Рис.»;
 • порядковий номер ілюстрації, який вказується без знаку номера арабськими цифрами;
 • тематичний заголовок ілюстрації, що містить текст із якомога стислою характеристикою зображеного;
 • експлікацію, яка будується так: деталі сюжету позначають цифрами, які виносять у підпис, супроводжуючи їх текстом. Треба зазначити, що експлікація не замінює загального найменування сюжету, а лише пояснює його. Приклад: Рис. 1.24. Схема розміщення елементів касети:

1 – розмотувач плівки;

2 – сталеві ролики:

3 – привідний валик;

4 – опорні стояки.

Основними видами ілюстративного матеріалу в наукових роботах є: креслення, технічний рисунок, схема, фотографія, діаграма та графік. Не варто оформлювати посилання на ілюстрації як самостійні фрази, в яких лише повторюється те, що міститься у підписі. У тому місці, де викладається тема, пов’язана з ілюстрацією, і де читачеві треба вказати на неї, розміщують посилання у вигляді виразу у круглих дужках «(рис. 3.1)» або зворот типу: «… як це видно з рис. 3.1» або «… як це показано на рис. 3.1».
Якість ілюстрацій повинна забезпечувати їх чітке відтворення (електрографічне копіювання, мікрофільмування). Ілюстрації виконують чорнилом, тушшю або пастою чорного кольору на білому непрозорому папері.
Фотознімки розміром, меншим за формат А4, наклеюють на стандартні аркуші білого паперу формату А4.

5. Таблиці

Цифровий матеріал, як правило, повинен оформлятися у вигляді таблиць. Кожна таблиця повинна мати назву, яку розміщують над таблицею і друкують симетрично до тексту. Назву і слово «Таблиця» починається із великої літери. Назву не підкреслюють.

Заголовки граф повинні починатися з великих літер, підзаголовки – з маленьких, якщо вони є самостійними. Висота рядків повинна бути меншою 8 мм.

Таблицю розміщують після першого згадування про неї в тексті таким чином, щоб її можна було читати без повороту переплетеного блоку наукової роботи або з поворотом за годинниковою стрілкою. Таблицю з великою кількістю рядків можна переносити на інший аркуш. При перенесенні таблиці на інший аркуш (сторінку) назву вміщують тільки над її першою частиною.
Якщо текст, який повторюється в графі таблиці, складається з одного слова, його можна заміняти лапками: якщо з двох або більше слів, то при першому повторенні його замінюють словами «Те ж», а далі лапками. Ставити лапки замість цифр, марок, знаків, математичних і хімічних символів, які повторюються, не слід. Якщо цифрові або інші дані в якому-небудь рядку таблиці не подають, то в ньому ставлять прочерк.

6. Формули.

Невеликі й нескладні формули (хімічні формули окремих неорганічних речовин), що не мають самостійного значення, вписують всередині рядків тексту.

Хімічні речовини, які згадуються в науковій роботі, слід називати згідно з правилами Міжнародної хімічної номенклатури IUPAC. Складні, громіздкі систематичні назви органічних сполук рекомендується вживати не більше одного разу в тексті.

Пояснення значень символів і числових коефіцієнтів подається безпосередньо під формулою в тій послідовності, в якій вони дані у формулі. Значення кожного символу і числового коефіцієнта треба подавати з нового рядка. Перший рядок пояснення починають зі слова «де» без двокрапки. Рівняння і формули треба виділяти з тексту вільними рядками. Вище і нижче кожної формули потрібно залишити не менше одного вільного рядка. Якщо рівняння не вміщується в один рядок, його слід перенести після знака рівності (=) або після знаків плюс (+), мінус (-), множення (х) і ділення (:). Нумерувати слід лише ті формули, на які є посилання у наступному тексті. Порядкові номери позначають арабськими цифрами в круглих дужках біля правого берега сторінки без крапок від формули до її номера.
7. Цитування та посилання на використані джерела
При написанні наукової роботи необхідно посилатися на джерело, що дає змогу відшукати документи й перевірити достовірність відомостей про цитування документу. Посилатися слід на останні видання публікацій. На більш ранні видання можна посилатися лише в тих випадках, коли в них наявний матеріал, який не включено до останнього видання.
Якщо використовують відомості, матеріали з монографій, оглядових статей, інших джерел з великою кількістю сторінок, тоді в посиланні необхідно точно вказати номери сторінок, ілюстрацій, таблиць, формул із джерела, на яке дано посилання в науковій роботі.
Посилання в тексті наукової роботи на джерела слід зазначати порядковим номером за переліком посилань, виділеним двома квадратними дужками, наприклад: «…у працях [1-7]…».
Якщо в тексті роботи необхідно зробити посилання на складову частину або на конкретні сторінки відповідного джерела, можна наводити посилання у виносках, при цьому номер посилання має відповідати його бібліографічному списку за переліком посилань.
Посилання та ілюстрації наукової роботи вказують порядковим номером ілюстрації, наприклад: «(рис. 1.2)». Посилання на формули роботи вказують порядковим номером формули в дужках, наприклад: «…у формулі (2.1)». На всі таблиці роботи повинні бути посилання в тексті, при цьому слово «таблиця» в тексті пишуть скорочено, наприклад: «…в табл. 1.2». У повторних посиланнях на таблиці та ілюстрації треба вказувати скорочено слово «дивись», наприклад: «(див. табл. 1.3)». Для підтвердження власних аргументів посиланням на авторитетне джерело або для критичного аналізу того чи іншого друкованого твору слід наводити цитати. Науковий етикет вимагає точно відтворювати цитований текст, бо найменше скорочення наведеного витягу може спотворити зміст, закладений автором. Загальні вимоги до цитування такі: а) текст цитати починається і закінчується лапками та наводиться в тій граматичній формі, якій він поданий у джерелі, із зображенням особливостей авторського написання. Наукові терміни, запропоновані іншими авторами, не виділяються лапками, за винятком тих, що викликали загальну полеміку. У цих випадках використовується вираз «так званий»; б) цитування повинно бути повним, без довільного скорочення авторського тексту і без перекручень автора. Пропуск слів, речень, абзаців при цитуванні допускається без перекручення авторського тексту і позначається трьома крапками. Вони ставляться у будь-якому місці цитати (на початку, всередині, на кінці). Якщо перед випущеним текстом або за ним стояв розділовий знак, то він не зберігається;
в) кожна цитата обов’язково супроводжується посиланням на джерело; г) при непрямому цитуванні (переказі, викладі думок інших авторів своїми словами), що дає значну економію тексту, що дає значну економію тексту, слід бути точним у викладенні думок автора, коректним щодо оцінювання його результатів, і давати відповіді думок автора, коректним щодо оцінювання його результатів, і давати відповіді посилання на джерело; д) якщо необхідно виявити ставлення автора науково-дослідницької роботи до окремих слів або думок із цитованого тексту, то після них у круглих дужках ставлять знак оклику або знак питання; е) якщо автор науково-дослідницької роботи, наводячи цитату, виділяє в ній деякі слова, то робиться спеціальне застереження, тобто після тексту, який пояснює виділення, ставить крапка, потім дефіс і вказуються ініціали автора роботи, а весь текст застереження вміщується у круглі дужки. Варіантами таких застережень є: (курсив наш.-М.Х.), (підкреслено мною. – М.Х.), (розрядка моя. – М.Х.).

8. Оформлення додатків

Додатки оформлюють як продовження наукової роботи на наступних її сторінках, розміщуючи їх у порядку появи посилань у тексті роботи. Якщо додатки оформлюють на наступних сторінках роботи, кожний такий додаток повинен починатися з нової сторінки. Додаток повинен мати заголовок, надрукований угорі малими літерами з першої великої симетрично відносно тексту сторінки. Посередині рядка над заголовком малими літерами з першої великої друкується слово «Додаток____» і велика літера, що позначає додаток. Додатки слід позначати послідовно великими літерами української абетки, за винятком літер Г, Є, І, Ї, Й, О, Ч, Ь, наприклад, додаток А, додаток Б і т.д. Один додаток позначається як додаток А.